گزارشکار اندازه گیری غلظت Ca2+ و Mg2+ با استفاده از EDTA

اندازه گیری غلظت Ca2+ و Mg2+ با استفاده از EDTA

روش های کمپلکسومتری یا پیچیده سنجی

تیتراسیونهای کمپلکسومتری: تعیین غلظت یک گونه(عمدتاً کاتیون فلزی) بتوسط تشکیل کمپلکس با یک لیگاند

انواع لیگاندها:

۱- لیگاندتک دندانه ای:

گونه دهنده زوج الکترون که معمولاً یک محل برای کوئوردیناسیون ویا تشکیل کمپلکس با کاتیون دارد.

۲- لیگاند چند دندانه ای:

گونه دهنده زوج الکترون که چندین محل برای کوئوردیناسیون ویا تشکیل کمپلکس با کاتیون دارد. Ü عوامل کی لیت ساز

کی لیت: یک کی لیت هنگامی تشکیل می شود که یک یون فلزی با دو (یا بیشتر) گروه دهنده الکترون تک لیگاندی (چند دندانه ای) کوئوردینه شود.

EDTA

بهترین لیگاند چند دندانه ای برای تیتراسیونهای کمپلکسومتری اتیلن دی‌آمین تترا استیک اسید (EDTA) می باشد.

EDTA یک لیگاند شش دندانه‌ای است که صرف نظر از بار کاتیونها با آنها به نسبت ۱:۱ تشکیل کمپلکس می دهد.

فرم های مختلف EDTA بر حسب pH محیط

EDTA یک اسید چهار پروتونی است که بسته به pH محیط به فرم های مختلف تبدیل می شود:

H4Y      H3Y + H+

 

H3Y     H2Y2- +H+

 

H2Y2-       HY3- + H+

 

HY3-         Y4- + H+

CT = [H4Y] + [H3Y] + [H2Y2-] + [HY3-] + [Y4-]

CT: غلظتEDTA کمپلکس نشده است.

 

 

:a مقدار نسبی هر گونه به جزء مولی هر گونه

 

واکنش انجام گرفته در محیط اسیدی ملایم:

M n+ + H2Y 2-         MY (n-4)+ + 2H+

واکنش انجام گرفته در محیط خنثی تا بازی ملایم:

متن کامل در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان