گزارشکار اندازه گيري نيروي ناشي از فشار آب بر يک سطح

هدف آزمايش :

اندازه گيري نيروي ناشي از فشار آب بر يک سطح ) نيروي هيدرواستاتيک( و تعيين نقطه اثر اين نيرو

(مرکز فشار)

تئوري آزمايش:

هنگامي که جسمي در سيالي غوطه ور باشد . نيروي وارد بر يک سطح آن که نسبت به سطح سيال داراي زاويه θ است .

که اين حالت در θ=0 مي باشد .

شرح انجام آزمايش:

ادامه در فایل زیر:

قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – فشار آب

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده