گزارشکار اندازه گیری اسید های ضعیف به کمک تیتراسیون

هدف : اندازه گیری اسید های ضعیف به کمک تیتراسیون

مقدمه و تئوری :
روش های تیتر سنجی ( تیتراسیون ) شامل یک گروه بزرگ و نیرومند از روش های کمّی اند که کاربرد گسترده ای در شیمی تجزیه دارند.روش های حجمی یکی از سه نوع روش تیتر سنجی هستند که در آن ها تجزیه بر اساس اندازه گیری حجم مقدار واکنش گر با غلظت معمولی که آنالیت مصرف می کند انجام می شود.
تیتر واحدی از غلظت است و عبارت است از مقداری آنالیت که با واحد حجم محلول تیتر کننده ( 1 ml ) واکنش می دهد و بر حسب mg/ml بیان می شود.روش های تیتراسیون بر اندازه گیری حجم تیتر کننده استوار هستند و سرعت و دقت آن ها خیلی بالاتر از روش های وزنی است.

تعریفی که IUPAC برای اصطلاح Titration دارد به شرح زیر است :
“به اندازه گیری حجم معینی از یک نمونه ( آنالیت ) در حظور یک شاخص که بتواند پایان اندازه گیری را نشان بدهد، با توسط حجم معینی از یک محلول معلوم العیار؛ یا توسط وزن مشخصی از یک جامد خالص، تیتراسیون یا تیتری متری گفته می شود.

تیتراسیون های حجمی که بر پایه ی اندازه گیری حجم تیتران ، مقدار آنالیت را معین می کند، از این نظر که چه واکنشی حین تیتراسیون انجام می شود، به 4 دسته تقسیم می شوند :

الف-واکنش های خنثی شدن ( اسید-باز)
ب- واکنش های اکسایش-کاهش
ج- واکنش های تشکیل رسوب

متن کامل در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – تیتراسیون

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده