گزارشکار بررسي جريان در كانال روباز

بررسي جريان در كانال روباز

هدف آزمايش

مطالعه جريان يکنواخت و دائم و بدست آوردن ضريب جزي در دبيهاي مختلف ،بررسي انرژي مخصوص و تغيير در پرش هيدروليکي

تئوري آزمايش

کانال روباز به جرياني گفته مي‏شود که سطح آن با اتمسفر در تماس باشد . چون فشار اتمسفر ثابت است. در جريان يکنواخت دائم از دو رابطه استفاده مي‏کنيم . که دبي در اين کانال تابع اندازه وشکل سطح مقطع جريان و شيب طولي کانال مي‏باشد .

رابطه جزي

رابطه مانينگ

Q دبي جريان ، R شعاع هيدروليکي ، S شيب طولي کانال ، cضري جزي ، n ضريب مانينگ مي‏باشد .

انرژي مخصوص در يک کانال از رابطه زير بدست مي‏آيد :

E انرژي مخصوص ، v سرعت متوسط جريان ، y عمق جريان در کانال مي‏باشد.

در تبديل جريان فوق بحراني به زير بحراني يک پرش هيدروليکي رخ مي‏دهد که معمولا با مقداري اتلاف انرژي همراه است .

 

متن کامل و ادامه در فایل زیر:

قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – كانال روباز

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده