گزارشکار تعیین فرمول یک کمپلکس به روش اسپکتروفتومتری

همان طور که می دانیم ۳ روش برای تعیین فرمول یک کمپلکس وجود دارد که این سه روش عبارتند

از:

۱)روش تغییرات پیوسته

۲)روش نسبت مولی

۳)روش نسبت شیبی

ما در این آزمایش با نسبت مولی کار میکنیم .

نسبت مولی : در نسبت مولی چند محلول ساخته و سعی میکنیم در آن نسبت لیگاند به فلز را بدست

آوریم.

سپس جذب آنها را می خوانیم ، اگر در ۱ به حداکثر رسیدیم کمپلکس ۱به ۱

اگر در ۲ به حد اکثر رسیدیم کمپلکس ۲به ۱

و….

محلولهایی که در این آزمایش احتیاج داریم :

۱)۲۵۰ سی سی محلول مادر آهن ۱۰ مولار

۲)محلول فنانترولین ۱۰ مولار

۳)بافر ۵ مولار ۰٫۱

۴)کاهنده ۱۰%

تذکر:

۱)در ناحیه ی uv  سل  از جنش کوارتز است

۲)نرم افزار دستگاه cary in uv میباشد (دقت شود در این آزمایش برای اندازه گیری نمونه از قسمت

simple read  استفاده می کنیم.)

۳) در setup طول موج را روی ۵۰۹ تنظیم میکنیم.

۴)حتما قبل از اینکه دستگاه را روشن کنیم می بایست از نبود سل در دستگاه اطمینان پیدا کنیم.

 

شرح آزمایش :

۱) ابتدا تمام محلولهای فوق را ساخته و شروع به انجام آزمایش می کنیم.

شرح کامل آزمایش همراه با جدول و دیتا و نمودار در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – تعیین فرمول

دیدگاهتان را بنویسید