گزارشکار تقطیر نا پیوسته

با تغییر دما میزان الکل تغییر می نماید. این امر با گرفتن نمونه ای از پایین برج و با قرار دادن آن در دمای محیط بررسی گردیده است . دلیل وقوع این مسئله به اساس کار الکل سنج باز می گردد. از آنجایی که الکل سنج بر پایه نیروی شناوری (Buoyancy) عمل می کند و این نیرو تحت تاثیر چگالی ماده قرار دارد و نیز چگالی با تغییرات دمایی تغییر می نماید، بنابراین رقم گزارش شده توسط الکل سنج با دما تغییر می کند.

متن کامل در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

سیزده − 10 =