گزارشکار دریچه در کانال

نام آزمایش : دریچه در کانال

 

هدف آزمایش :     – یافتن ضریب تخلیه دبی دریچه

– یافتن نیروی وارد بر دریچه

– بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی آزاد و مستغرق

– ترسیم خطوط جریان در مقطع قائم

تئوری آزمایش :

 

دریچه ها برای تنظیم میزان جریان در کانال ها مورد استفاده قرار می گیرند. با تغییر ارتفاع بازشدگی دریچه میزان دبی عبوری از آن تغییر می کند. در حالت کلی دبی عبوری از یک دریچه تابع شکل و مشخصات هندسی دریچه، مشخصات جریان در بالادست و نیز مشخصات جریان در پایین دست می باشد.

 

دریچه قطاعی : اگر ابعاد کانال یا دریچه بزرگ باشد استفاده از دریچه قطاعی ترجیح دارد؛ چون بالا و پایین بردن آن بسیار ساده تر بوده و کافیست آنرا حول محوری بچرخانیم.

 

جریان عبوری از زیر دریچه در حالت غیر مستغرق ( آزاد ) :

برای مطالعه جریان در اطراف دریچه در این حالت می توان از معادلات انرژی و پیوستگی استفاده کرد.

مقاطع (۱) و (۲) در اطراف دریچه بوده و از افت انرژی آنها صرفنظر میشود :

ادامه در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده