گزارشکار سر ریز تیغه ای و تعیین دبی عبوری

هدف از انجام اين آزمايش آشنایی با سر ریز تیغه ای و تعیین دبی عبوری از آن می باشد.

تئوری

سرریز های تیغه ای معمولا برای تنظیم جریان در رودخانه هاو کانالهای رو باز استفاده می شود . اگر ارتباط بین دبی وعمق جریان مشخص باشد میتوان در هر لحظه تنها با اندازه گیری عمق ، میزان جریان عبوری را مشخص نمود .سرریز تیغه ای یکی از سازه هایی است که این امکان را در اختیار میگذارد .

سر ریز تیغهای ممکن است به اشکال مختلف ساخته شود .دو نوع مختلف آن شامل سر ریز تیغه ای با مقاطع مربع مستطیل و مثلثی است .برای یافتن مشخصات جریان بر روی سرریز تیغه ای

می توان از رابطه برنولی استفاده کرد.اگر رابطه برنولی بین نقطه در بالادست ونقطه در پایین دست،در روی سرریز نوشته شود ، با صرفنظر از افت انرژی خواهیم داشت :

ضریب انرژی معادل سرعت =a

=سرعت متوسط مقطع V

=فشار هیدرواستاتیکP

=تراز کف کانالZ

=شتاب ثقلg

= وزن مخصوص سیالγ

با در نظر گرفتن تغییرات فشار هیدرو استاتیک در مقطع داریم :

که تراز سطح آب در مخزن است .فشار در پایین سرریز نقطه نیز برابر فشار اتمسفر بوده و از رابطه حذف می شود .سرعت در مخزن بالادست نیز نسبت به سرعت در روی سرریز بسیار کوچک است و قابل صرفنظر کردن میباشد .بنابرین رابطه برنولی با فرض به شکل زیر در میآید:

با توجه به اینکه : است میتوان نوشت:

ودبی عبوی با انتگرالگیری از رابطه فوق در کل سطح جریان عبوری از سرریز به دست یآید :

برای سرریز مربع مستطیل با عرض کف معادل داریم : .بنابراین :

برای سرریز مثتثی با زاویه باز شدگی معادل داریم : .بنابراین :

متن کامل در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – سرریز تیغه ای

دیدگاهتان را بنویسید