گزارشکار شناسايي و کاربرد پمپ سانتريفوژ و رسم منحني

شناسايي و کاربرد پمپ سانتريفوژ و رسم منحني مشخصه آنها در شرايط مختلف

توربو پمپ وسيله اي است که با ايجاد فشار لازم به کمک عمل گريز از مرکز براي انتقال سيالات از نقطه اي به نقطه ديگر به کار مي رود .

پارامتر هاي مهم توربو پمپ به صورت زير مي باشند :

H ارتفاع مانومتريک پمپ

Hv ارتفاع مفيد ( اختلاف قائم بين سطح اب مخزن پايين دست (مکش ) و سطح آب بالا دست ( رانش ) توربو پمپ

Hl مجموع کل افت فشار

Q دبي ( مقدار آبي که در واحد زمان به وسيله توربو پمپ منتقل مي شود .

p قدرت داده شده به توربو پمپ که پمپ از موتور راه اندازش اخذ مي کند

يا راندمان عبارتست از قدرت داده شده به پمپ به قدرت گرفته شده از آن

NPSH حداقل انرژي لازم در دهانه پمپ تا از کاويتاسيون جلوگيري کند .

 

براي يک سرعت N مشخصات يک پمپ مي تواند به وسيله فصل مشترک سطوح مشخصه با سطح N=cte تعيين گردد. در نتيجه در يک سرعت دوراني ثابت خواهيم داشت :

H=f1(Q)                 منحني مشخصه ارتفاع کل

P=f2(Q)                 منحني مشخصه توان مصرفي

=f3(Q)                 منحني مشخصه راندمان کل

NPSH=f4(Q)

به معادلات بالا که قابل رسم مي باشند منحني هاي مشخصه توربو پمپ گفته مي شود .

منحني H-Q

در پمپ سانتريفوژ منحني مشخصه ارتفاع به شکل سهمي مي باشد که معمولا نقطه ماکزيمم آن يا برروي محور H ها قرار مي گيرد . د راين پمپ ها شيب منحني به زاويه پره بستگي دارد . به اين ترتيب که هر چه زاويه خروجي پره کوپکتر باشد شيب منحني مشخصه بيشتر بوده و تغييرات دبي موجب تغييرات سريع ارتفاع مي شود .

منحني P-Q

فرم منحني قدرت با سرعت مخصوص پمپ تغيير مي کند . در پمپها با سرعت مخصوص پايين منحني با افزايش Q حالت صعودي دارد و در بعضي پمپها داراي نقطه ماکزيمم نيز مي باشد .

منحني

به صورت سهمي که محور Q را در دو نقطه Q=0 و Q=Qmax قطع مي کند . در اين بين منحني از يک ماکزيمم که معرف بهترين نقطه کار ماشين مي باشد مي گذرد .

منحني NPSH-Q

در بيشتر واقع به صورت صعودي مي باشد . يعني با افزايش دبي NPSH هم افزايش مي يابد . و احتمال کاويتاسيون بيشتر مي باشد .

متن کامل در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – پمپ