گزارشکار مشاهده و محاسبه افت فشار

نام آزمایش: شبکه لوله

 هدف آزمایش : مشاهده و محاسبه افت فشار در اتصالات لوله ای و شبکه لوله

 

تئوری آزمایش :

 

برای انتقال آب توسط لوله از نقطه ای به نقطه دیگر لازم است که در محل شروع انرژی کل آب به اندازه ای باشد که بتواند فشار لازم جهت انتقال آب را تامین کند.عبور آب از اتصالات مختلف باعث افت انرژی آب می شود. بنابراین سنجش میزان افت انرژی در نقاط مختلف برای انجام محاسبات دقیق آبرسانی لازم می باشد.یکی از اهذاف این آزمایش نیز اندازه گیری مقدار افت انرژی در انواع اتصالات لوله است.

 

انواع افت انرژی در لوله و اتصالات :

 

انواع افت در لوله ها را می توان به موارد زیر طبقه بندی کرد :

 

  • افتی که ناشی از اصطکاک داخلی و ویسکوزیته سیال می باشد.
  • افتی که به واسطه عوارض موضعی مانند شیر، خم و یا تغییر ناگهانی سطح مقطع ایجاد می گردد.

 

الف : افت انرژی در لوله های مستقیم :

 

افت فشار جریان آب با سرعت   ، در یک لوله مستقیم به طول و قطر ثابت   از رابطه زیر بدست

می آید.

ضریب دارسی        &

برای آب          &

 

ب: افت انرژی ناشی از تغییر ناگهانی سطح مقطع :

سطح مقطع جریان ممکن است به صورت ناگهانی افزایش یا کاهش یابد.در اتصالات لوله ای عموما در اثر اتصال ۲ لوله با قطرهای مختلف، سطح مقطع به صورت ناگهانی تغییر می کند.

اگر لوله ای با سطح مقطع کم به یک لوله با سطح مقطع زیاد متصل شود افت موضعی ناشی از بازشدگی ناگهانی از رابطه زیر بدست می آید :

متن کامل در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – افت فشار

دیدگاهتان را بنویسید