گزارش کار آزمایش آلدهید و کتون

شر ح آزمایش : آزمایش آلدهید و کتون

تست دی نیترو فنیل هیدرازین :

در یک لوله آزمایش ۱ تا ۲ قطره از نمونه به ۲ میلی لیتر متانول اضافه نموده و ۲ میلی لیتر معرف را اضافه کنید محلول را شدیدا تکان می دهیم. رسوب تشکیل می شود. در صورت عدم تشکیل رسوب محلول را

۱۵ دقیقه به حال خود رها کنید.

تست جونز:

در یک لوله ی آزمایش به یک میلی لیتر استن یک قطره از نمونه مایع را اضافه کرده و سپس حدود ۱ قطره

معرف جونز اضافه می کنیم. تبخیر در مدت ۲ ثانیه حاصل می شود.

تست تالنز:

مقدار ۲ سی سی از نمونه را برداشته ۲ الی ۳ قطره معرف به آن اضافه می کنیم .آینه ای شدن دیواره ظرف نشانه جواب مثبت است.

 

تست یدو فرم:

چهار قطره ( ۰٫۱ گرم از نمونه جامد ) را  در یک لوله یآزمایش ریخته ۵ میلی لیتر دی اکسان اضافه کنید

( برای مواد غیر محلول در آب )، (برای مواد محلول ۲ میلی لیتر آب اضافه کنید.) در ادامه تکان می دهیم تا حل شود. همراه با بهم زدن ۱ میلی لیتر سدیم هیدروکسید ۱۰ % اضافه می کنیم.

متن کامل در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده