گزارش کار آزمایش برش مستقیم مکانیک خاک

گزارش کار آزمایش برش مستقیم مکانیک خاک,برش مستقیم خاک,دستگاه برش مستقیم خاک,فیلم آزمایش برش مستقیم خاک,آزمایش برش مستقیم سنگ
یکی از  قدیمی ترین  آزمایشهای  تعیین  مقاومت  برشی  خاکهای  تحکیم  شده  چسبنده  ، آزمایش برش مستقیم است در این آزمایش تنشهای وارد بر سطحی که در آن  گسیختگی رخ می دهد در سراسر آزمایش  مستقیما کنترل می شود  دستگاه  برش  مستقیم   اساسا مرکب از یک قوطی  که در جهت افقی به دو قسمت تقسیم شده است قسمت پایین به طور ثابت به پایه دستگاه اتصال یافته و بدون  حرکت است  در حالیکه  قسمت  بالایی  آزاد  است ومی تواند در هر دو جهت افقی و قائم حرکت کند که مقدار حرکت را  می توان  بوسیله  گیج اندازه گیری نمود .

در خاکهای  ماسه ای  متراکم  نمودار صعود  می کندبعد به یک نقطه پیک می رسد که بعد  از این  نقطه  خاک نرم می شود  و نزول می کند هر چه  ماسه   متراکم  تر   باشد   شیب نمودار بیشتر می شود . خاک متراکم وقتی تحت برش قرار می گیرد  ابتدا  یک مقدار متراکم می شود  اما  بعد  دانه ها شروع به راندن  یکدیگر  می کنند  ( مثل شخصی که  میخواهد ازجمعیتی عبور کندپس بایدبه اطراف فشار بیاورد)پس تمایل به افزایش حجم پیدا می کند و اصطکاک کمتر می شود و با افت مقاومت برشی مواجه هستیم و خاصیت  نرم  شوندگی  از خود نشان می دهد. درخاکهای ماسه ای شل وقتی تحت برش  قرار  می گیرد متراکم  می شود وکاهش حجم می دهد.

نحوه گسیختگی برشی خاک

آزمایش جعبه برش به دو طریق می تواند انجام شود :

با کنترل تنش : با مساوی بودن نیروی برشی ،تغییر شکل را در مراحل مختلف اندازه می گیرند
با کنترل تغییر شکل : تغییر شکلها را اعمال می کنند ونیروی برشی نظیر هرکدام را بدست می آورند .

اشکالات آزمایش برش مستقیم :

غیر قابل کنترل بودن شرایط زهکشی نمونه می باشد یعنی فقط می توان تنش کل را اندازه گرفت
توزیع تنش برشی برروی صفحه گسیختگی یکنواخت نیست وگسیختگی ازطرف کناره ها به طرف مرکز بوجودمی آید.
سطح زیر برش وبارهای قائم ثابت باقی نمی ماند.
دراین آزمایش اجازه داده نمی شود که خاک درامتداد ضعیفترین صفحه گسیخته شود وگسیختگی اجبارأ درصفحه جدایی دونیمه فوقانی وتحتانی جعبه برش رخ می دهد

محاسن آزمایش برش مستقیم :

ساده بودن آزمایش وسهولت آماده نمودن آن می باشد .
ساده ترین واقتصادی ترین آزمایش برای خاکهای ماسه ای خشک واشباع است .

هدف آزمایش :

تعیین مقاومت برشی خاک

وسایل آزمایش :
دستگاه برش مستقیم
ترازو
اون
کولیس

تصویر وسایل آزمایش :

شرح انجام آزمایش

ابتدا جعبه برش ومخزن آب آنرا در جای خود سوار می کنیم و بعد …

دانلود متن کامل گزارش کار همراه با نمودار و تصاویر در فایل word و قابل ویرایش زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید