گزارش کار آشنایی با انتقال صفات اتوزومی و وابسته به جنس

هدف:آشنایی عملی با چگونگی انتقال صفات اتوزومی از والدین به نسل اول و نسل دوم

مقدمه:

((آمیزش مونو هیبریدی:آمیزش های که در آن والدین فقط در یکی صفت ارثی با یکدیگر تفاوت داشته باشند یا در طی آزمایش فقط یک صفت مورد بررسی قرار گیرد.

تست کراس:برای تشخیص اینکه یک فرد با فنوتیپ بارز،ژنوتیپ هموزیگوس دارد یا هتروزیگوس این تست انجام می گیرد.در طی این تست فردی با فنوتیپ بارز با فردی با فنوتیپ نهفته کراس داده می شود که دو حالت طی این کراس می تواند پیش آید.۱٫تمام  فرزندان حاصل از آمیزش فنوتیپ بازر را نشان دهند که نشان دهنده ی هموزیگوس بودن فرد می باشد.۲٫زمانی که در بین فرزندان حاصل از آمیزش فنوتیپ نهفته نیز ظاهر گردد که معرف هتروزیگوس بودن فرد مورد آزما یش می باشد.))

نحوی محاسبه مربع کای:

فرمول X2=∑(O-E)2/E

O:تعدادمشاهده شده

E:تعداد قابل انتظار

∑:عملیات جمع بین همه دسته ها (که تعداد دسته ها از تعداد فنوتیپ موجود در بین فرزندان حاصل می باشد)

اگراحتمال(P)  X2 محاسبه شده (ستون افقی جدول)،از  احتمال درست بودن فرض یعنی ۰٫۰۵ کمتر باشد آزمایش رد و اگر احتمال X2 محاسبه شده از  احتمال درست بودن فرض یعنی ۰٫۰۵ بیشتر باشدآزمایش تایید می شود.

 

ژنوتیپ گونه ی wild: AA  یاAa (غالب)

ژنوتیپ گونه ی ebony: aa(مغلوب)

 

شرح آزمایش:

مگس سرکه wild و  ebonyرا با استفاده ار اتر بیهوش کرده و در زیر استریو میکروسکپ بررسی می کنیم .سه عدد مگس نر از wild و سه عدد مگس ماده از ebony را به محیط کشت انتقال داده و روی ظرف تاریخ  و نوع مگس ها را می نویسیم. در ظرف دیگر سه عدد مگس نر از ebony و سه عدد…

ادامه در فایل word زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده