خانه > گزارش کار > گزارش کار اندازه گیری آهن به روش اسپکتروفتومتری

گزارش کار اندازه گیری آهن به روش اسپکتروفتومتری

اندازه گیری آهن به روش اسپکتروفتومتری

همان طورکه میدانیم اسپکتروسکوپی مولکولی به چند دلیل دارای جذب در ناحیه ی uv_vis است :

۱)هم ترازی اوربیتالها

۲)اوربیتالهای D, F

۳) کمپلکسهای انتقال بار که ایجاد رنگ می کنند.

(در این کمپلکسها الکترون از لیگاند به فلز می رود)

در این آزمایش مواد رنگی را اندازه گیری میکنیم.

تذکر: لازم نیست نمونه دراین آزمایش اتمی گردد.

دقت شود آهن II به رنگ سبز و آهن III به رنگ زرد میباشد ولی آهن را بر اساس رنگ اندازه گیری نمی کنیم ، زیرا ضریب جذب مولاری آهن کم است.

برای آنکه آهن رنگ قابل تشخیص داشته باشد ، و بتوانیم غلظتهای کم آهن را اندازه گیری کنیم با فنانترولین واکنش می دهیم .(رنگ آن قرمز خونی خواهد شد)

Fe +phen——————–Fe (phen)

تذکر:

آهن II با فنانترولین قرمز خونی رنگ میشود اما آهن III هیچ رنگی به جای نمیگذارد.

محلولهایی که در این آزمایش احتیاج داریم :

۱)۲۵۰ سی سی محلول مادر آهن ۱۰ مولار

۲)محلول فنانترولین ۱۰ مولار

متن کامل در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – اندازه گیری آهن