گزارش کار اندازه گیری آهک خاک

اندازه گیری آهک خاک,اندازه گیری آهک خاک به روش تیتراسیون,گزارش کار آزمایشگاه خاکشناسی و فیزیولوژی گیاهی

گزارش کار اندازه گیری آهک خاک

هدف:اندازه  گیری آهک خاک

مقدمه:

کربنات و بی کربنات جزء آنیون های خاک محسوب می گردند ودر خاکهای دارای آهک و همچنین در اثر تنفس ریشه تولید می شوند. کربنات و بی کربنات قادرند بر روی برخی خصوصیات خاک همچون pH  خاک و قابلیت حلالیت برخی عناصر  موثر می باشد.

غلظت یون هیدروژن در محلول خاک ،غالبیت یون های کربنات و بی کربنات را تعیین می کند. به عبارت دیگر یعنی زمانیکه pH خاک کاهش یابد یا غلظت یون هیدروژن افزایش یابد میزان آنیون بی کربنات و اسید کربنیک غالب خواهد بود. اما با افزایش pH  و در نتیجه خنثی گردیدن یون هیدروژن توسط یون هیدروکسیل میزان آنیون کربنات در خاک بیشتر خواهد شد.

اهمیت بیشتر یون کربنات و بی کربنات اثر بر روی قابلیت استفاده عناصر غذایی می باشد. وجود یون های کربنات و بی کربنات بر روی قابلیت استفاده از عناصر غذایی به خصوص آهن بسیار موثر است. چون ترکیبات کربنات و بی کربنات آهن بسیار نامحلولند و در نتیجه در چنین شرایطی قابلیت استفاده آهن توسط گیاه بسیار کاهش یافته و در نتیجه علائم کلروز بر روی برگ گیاه ظاهر می شود. در چنین شرایطی بایستی با تنظیم pH  خاک سبب افزایش حلالیت چنین یون هایی گردید.

اثر کربنات ها در خاک به شرح زیر است:

**   افزایش شدید pH  خاک

**  رسوب کاتیون های کلسیم و منیزیم که در گرد هم آوردن رس ها موثرند.

** رسوب عنار غذایی مهم در خاک که این عناصر شامل اکثر پر مصرف ها و کم مصرف هاست.

اثر بی کربنات ها در خاک به شرح زیر است:

** اغلب سبب رسوب کاتیون های عناصر کم مصرف خصوصاً Fe  می شود.

**  PHخاک را به سمت قلیایی سوق می دهد.

 

مواد و وسایل مورد نیاز: معرف فنل فتالئین ،خاک، آب مقطر(برای تهیه ی نمونه شاهد) ارلن، پیپت، بورت،گیره بورت ،بالن حجمی(برای محلول سازی)، قطره چکان ،کاغذ صاف ،قیف ، بشر

شرح آزمایش:

هدف از انجام این آزمایش تعیین مقدار کربنات (Co32-) و بی کربناتHCO3-)) موجود در محلول خاک می باشد چرا که این کربنات و بی کربنات همانگونه که در مقدمه ذکر شده بر عوامل  بسیار مهمی در خاک که از جمله تنظیم اسیدی وبازی بودن و همچنین تنفس ریشه تاثیر گذار است.

اساس کار این آزمایش تیتراسیون می باشد. تیتراسیون یک روش آزمایشگاهی معمولی و آنالیز شیمیایی – کمی است که می تواند برای مشخص کردن غلظت یک واکنش دهنده معلوم به کار رود. به علت اینکه اندازه گیری های حجمی یک نقش کلیدی در تیتراسیون دارد،به عنوان آنالیز حجمی شناخته شده است. یک واکنشگر به نام تیترانت با غلظت معلوم برای واکنش با یک انالیت به کار می رود.

ابتدا ۲gr از خاک را در ارلن ریخته وسپس ۲۵cc به آن HCl اضافه می کنیم و آن را به دمای ۱۰۰ درجه می رسانیم و ….

ادامه متن گزارش کار همراه با تفسیر نتایج در فایل word زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید