خانه > گزارش کار > گزارش کار اندازه گیری سدیم در آب

گزارش کار اندازه گیری سدیم در آب

(اندازه گیری سدیم در آب)Flame Photo meter

اساس کار این دستگاه این است که یک عنصر را تهییج کرده و الکترون از یک تراز به تراز بالا تر می رود و در نتیجه ناپایدار می شود.

و در ادامه الکترون به ترازپایین برگشته و انرژی آزاد میکند.

انرژی موجود به صورت گرما و نور آزاد می شود.

که در این صورت نور نشر شده اندازه گیری می شود که آن را نشر اتمی گویند.

شرح آزمایش:

در این آزمایش احتیاج به یک سری محلول با غلظت متفاوت سدیم داریم.

مراحل:

۱)۵۰۰ سی سی محلول ۱۰۰۰ ppm کلرید سدیم را تهیه می کنیم.

۲)سپس از محلول ۱۰۰۰ppm تهیه شده محلول ۱۰۰ppm  ساختیم بطو ربکه ۴ بالن ژوژه را برداشته و ۱۰ سی سی از محلول را برداشته و به حجم ۱۰۰ می رسانیم. (  ۱۰۰ سی سی محلول ۱۰ ppm ، ۱۰۰ سی سی محلول ۵ ppm،۱۰۰ سی سی محلول ۲ ppm)

۳) محاسبات مربوطه را انجام می دهیم.

۴)هریک از نمونه ها را و همچنین آب شهر را توسط مهپاش دستگاه Flame  photo meter تست کرده و پس از ثابت شدن سیگنال دستگاه آن  را گزارش می کینم.

۵)نمودار کالیبراسیون را ترسیم میکنیم بطوریکه قسمت افقی آن غلظت و قسمت

متن کامل همراه با نمودار و فرمول در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – اندازه گیری سدیم