گزارش کار اندازه گیری فسفر گیاه به روش اسپکتروفتومتری

برای اندازه گیری عنصرمعدنی فسفردرگیاه به روش خاکستر به دو صورت می توان عملکرد که عبارتند از:

  1. خاکستر تر یا wet Ash
    به این صورت است که  مقداری از گیاه پودر شده را وزن میکنیم و داخل محلول HCLO4   یاHNO3 ریخته و در دمای ۱۱۰ درجه سانتی گراد در طول شب قرار میدهیم
    اسید نیتریک دیواره  و غشا و ترکیبات آلی را هضم می کند و باعث می شود  که عنصر داخل آن آزاد شود،و قابل اندازه گیری می شود.
  2. خاکستر خشک یا Dry Ash
    این روش به ان صورت است که وزن مشخصی از گیاه پودر شده را  به مدت ۶ساعت در دمای ۵۵۰درجه سانتی گراد داخل انکوباتور قرار میدهیم تا عناصر به فرم اکسید تبدیل شوند و بعد بااستفاده از معرف های خاصی که در شرح آزمایش آمده است مقدار عناصر را محاسبه خواهیم کرد.

مواد و وسایل مورد نیاز

اسفناج ، هاون، لوله آزمایش، اسیدنیتریک ، بالون ژوژه ،کروزه،  قیف کاغذ،  صافی،  آمونیاک ، تورنسول ومحلول های
۱٫بلانک( معرف مولیبدات وانادات+ آب)
۲٫محلول های ۱۰۰ppm   از p2o5  زیرا فسفر در خاکستر به همین شکل وجود دارد.

۳٫تهیه محلول های استاندارد از محلول p2o5 با غلظت های ۱۰تا  ppm 50

(به این شکل که مثلا برای محلول با غلظت   ۱۰  ppm ؛ ۱۰میلی لیتر آب را با۹۰میلی لیتر محلولp2o5مخلوط می کنیم و بقیه غلظت ها هم با رعایت نسب تهیه می شوند)

شرح آزمایش

در روش اسپکتروفتومتری با توجه به  اینکه فسفر با معرفی به نام مولیبدات وانادات تشکیل کمپلکس زرد رنگ می دهد،می توانیم در طول موج۴۵۰نانومتر جذب را بخوانیم.

به روش تخریب بافت گیاهی که ساده ترین و ابتدایی ترین روش عصاره گیری استعصاره برگ گیاه اسفناج را تهیه کردیم.

ادامه همراه با نمودار و فرمول در فایل word زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید