گزارش کار بار بادی (مشاهده کروماتین جنسی )

گزارش کار مشاهده جسم بار,مشاهده جسم بار در مخاط دهان,گزارش کار باربادی,آزمایش مشاهده جسم بار,جسم بار چیست؟,مشاهده ی جسم بار

گزارش کار کروماتین جنسی(Barr Body)

هدف:مشاهده کروماتین جنسی در بافت پوششی حفره ی دهان

مقدمه:

((کروماتین های جنسی نخستین بار در سال ۱۹۴۰توسط آقای بار و برترام در هسته سلول های عصبی گربه ماده شناسایی شد و به جسم بار شهرت یافت .سپس وجود این جسم در سلول های عصبی سایر پستانداران ماده به اثبات رسید.در واقع جسم بار همان کروموزوم جنسی xغیر فعال می باشد.به همین علت کروموزوم جنسی نیز نامیده می شوداین جسم درون هست قرار دارد و به سطح درنی غشا متصل است تشخیص کروموطوم جنسی به عنوان یکی از آزمایش های سیتوژنتیک دارای اهمیت زیادی می باشد.کروماتین جنسی طی فرآیندی لینوزیشن و فقط در سلول های سوماتیک دیده می شود.تعداد جسم بار درون یک یاخته همیشه یک عدد کمتر از تعداد کروموزوم های xمی باشد.امروزه با روش های مختلفی می توان کروماتین جنسی را تشخیص داد.از جمله این روش ها می توان به تست بار که توسط بار در سال ۱۹۵۵ارائه شد اشاره کرد این روش به تکنیک بوکال اسمیل بیوپسی شهرت دارد. از دیگر روش های تعیین اختلاف جنسی، بودن یا نبودن زایده ای به نام Drum stickمی باشد.این زائده شبیه چوب طبلی که توسط رشته های باریکی از کروماتین به یکی از لپ های هسته گلبول سفید نوتروفیل انسانی متصل شده است دیده می شود.به نظر می رسد ۴۰/۱گلبول سفید زنان و ۵۰۰/۱گلبول سفید مردان دارای این زائده باشند.))

وسایل مورد نیاز:

لام،آب مقطر،اتانول ۹۵ و۷۵ درصد،Hcl،محلول تولوئیدن بلو،محلول های زایلول یا گزیلول،میکروسکوپ

شرح آزمایش:

ابتدا دهانتان را با آب بشوید و خشک کنید.با انگشتان از سطح داخلی دهان بافت پوششی را به آرامی جدا کنید و با استفاده از یک لام smealتهیه کنید.برای فیکس کردن اتانول ۹۵درصد استفاده کرده و ۵ دقیقه صبر کنید.بر روی آن Hclاضافه کنید(برای باز شدن کروماتین ها).سپس لام را با آب….

ادامه در فایل word زیر همراه با تصویر و سوالات و تفسیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده