گزارش کار بررسی عوامل خطا در روش نشر اتمی شعله

شرح آزمایش :

ابتدا برای شروع این آزمایش کافیست  ۵۰۰ سی سی محلول ۱۰۰۰ppm سدیم تهیه کنیم.

سپس مثل سایر آزمایشهای سابق می بایست از محلول ۱۰۰۰ ppm یک محلول ۵۰۰ بسازیم.

همانطورکه ازعنوان آزمایش بر می آید باید عاملهای مختلف را در غلظتهای مختلف بررسی کنیم.

بنابراین از محلولهای فوق مقادیر ۲،۵،۱۰،۲۰ و… PPM را تهیه می کنیم.

درطول روند کار باید این مقادیر را با دستگاه تست کرده و شدت نشر را یادداشت کنیم.

توجه ! : برای مقدار بلانک هم می بایست در فواصل زمانی مرتب آب مقطر را با دستگاه تست کرده و از این اعداد میانگین بگیریم.

اما اعداد مختلف برای آب مقطر حاکی از نوسان دستگاه می باشد.

در پایان کار ، باید انحراف استاندارد را گرفته و با توجه به رابطه زیر حد تشخیص را بدست آوریم:

Xb  +   ۳ Sb                             =حد تشخیص

 

در رابطه بالا X میانگین و S انحراف استاندارد می باشد.

نکته :

در این آزمایش هدف بدست آوردن حد تشخیص و محدوده کاری دستگاه می باشد.

اما منظور از محدوده کاری این است که :

کمترین غلظت تا جایی که تنها ۵% از منحنی کالیبراسیون انحراف پیدا کند.

گزارش اعداد به شرح زیر است :

غلظتشدت نشر
۲۱۷
۵۳۹
۱۰۷۶
۲۰۱۱۸
۱۰۰۳۵۰
۵۰۰۸۲۱
۱۰۰۰۱۱۶۶

 

بلانک دستگاه به شرح زیر است:

 

 

blank
۰
۹
۱۰
۷
۹

متن کامل در فایل ورد زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – عوامل خطا

 

 

دیدگاهتان را بنویسید