گزارش کار تشریح ماهی

تشریح ماهی

هدف:

آشنایی با اندامهای مختلف ماهی و محل و ترتیب قرار گرفتن آنها در بدن.

 

روش کار:

قبل از تشریح به قسمتهای مختلف ظاهری ماهی توجه کنید. باله‌های سینه‌ای،پشتی، شکمی ، مخرجی و  دمی را مشاهده کنید. طرز قرار گرفتن سرپوش آبششها را روی آبششها و چگونگی اتصال آن به بدن ماهی را نگاه کنید. احتمالا خطوط کناری را نیز مشاهده خواهید کرد.

ماهی را به پهلو روی ظرف ثشریح و یا یونولیتی که برای این کار آماده شده است قرار دهید بطوری که سرش در سمت چپ شما قرار گیرد. سرپوش آبششی را بلند کنید و در زیر آن آبششها را مشاهده و مورد بررسی قرار دهید. دسته چاقوی جراحی را در فاصله بین دو آبشش قرار داده

متن کامل و ادامه در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – تشریح ماهی