گزارش کار تعيين ضريب هدايت حرارتي براي فلزات

هدف آزمايش :
تعيين ضريب هدايت حرارتي براي فلزات
تئوري :
حرارتي كه در يك جسم از طريق هدايت انتقال مي يابد غالباً بايستي از طريق فرايند جابه جايي خارج شود . به عنوان مثال حرارت انتقال يافته از طريق هدايت در ديواره هاي كوره بايستي از طريق جابه جايي به محيط انتقال يابد . در كاربرد مبدل هاي حرارتي آرايه اي از لوله هاي پره دار بايد مورد استفاده قرار گيرد تا حرارت از مايع داغ انتقال يابد .
انتقال حرارت از مايع به لوله پره دار از طريق جابه جايي صورت مي گيرد . حرارت از طريق جسم هدايت يافته و نهايتاً به واسطه جابه جايي در محيط پراكنده مي گردد . واضح است كه تجزيه و تحليل سيستم هاي هدايت – جابه جايي از نقطه نظر علمي بسيار مهم است .
اندازه گيري هاي تجربي براي تعيين قابليت هدايت حرارتي اجسام مختلف براساس اين تعريف صورت مي گيرد . براي گازها در درجه حرارت نسبتاً پايين ، تحليل تئوري جنبش گازها را مي توان جهت پيش بيني دقيق مقادير مشاهده شده ي تجربي مورد استفاده قرار دارد . در برخي از موارد تئوري هايي براي براورد قابليت هدايت حرارتي مايعات و جامدات در دسترس مي باشد ولي در حالت كلي هنوز سوالات و مفاهيم متعددي در ارتباط با مايعات و جامدات وجود دارد كه بايستي روشن گردند .
مكانيزم هدايت حرارتي در گازها ساده است . انرژي جنبشي يك ملكول با درجه حرارت آن مشخص مي گردد ، لذا در ناحيه درجه حرارت بالا ، ملكول ها داراي سرعت هاي بالاتر از ناحيه درجه حرارت هاي پايين هستند . ملكول ها داراي حركت تصادفي پيوسته مي باشند و در نتيجه به يك ديگر برخورد نموده و انرژي و اندازه حركت خود را مبادله مي كنند . اين حركت تصادفي ملكول ها با بدون وجود گراديان درجه حرارت در گاز ، همواره وجود دارد .

شرح کار :

برای شروع آزمایش ابتدا دستگاه را روشن می کنیم ، سپس یک حمام با دمای ثابت درست می کنیم . دمای حمام را ثبت می کنیم و به عنوان T∞ می نویسیم . سپس سراغ استوانه Al رفته و دمای آن را بیرون از حمام بدست آورده و سپس تغییرات دمای شمش Al درون حمام را به ازای هر5s تغییر یاداشت کرده و تا جایی که دما با زمان تغییر نکند این دما را به عنوان T0 یاداشت کرده وزمان ثابت شدن دما را یاداشت می کنیم . این کار را برای سه شمش دیگر تکرار کرده و دماها (T0) و زمان ها را یاداشت می کنیم .

محاسبات :

استوانه آلومینیومی :

داده هاي آزمايش :
t = 140 s
T0 = 57 °С
اطلاعات :
K = 204 w/m.C

متن کامل در فایل زیر:

قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده