گزارش کار تعیین صفر مطلق

  1. هدف آزمایش

بدست آوردن یا تخمین زدن صفر مطلق

  1. نمونه محاسبات

به کمک حجم اولیه ( V0 ) :

حجم اولیه  →   117

و با استفاده از تفریق حجم اولیه (V0 ) با حجم ثانویه ( V ) :

فضای خالی V0 – V = V   →

و با قرار دادن اعداد به دست آمده در محور y ها و قرار دادن دماهای مربوط به اعداد به دست آمده در محور x ها ، نمودار مربوطه را رسم نموده و معادله خط مربوطه را بدست می آوریم .

Y = 0/2412 X + 40/38

در نتیجه با بدست آوردن X از راه معادله :

Y = aX + b   →   Y = 0   →   X = -b/a

در نتیجه معادلۀ بالا مقدار X ( صفر مطلق ) برابر است با :

41/167-

 

 

  1. جداول و نمودار

 

دما

(درجه سانتی گراد)

حجم آب (ml )حجم هوا درون ارلن
237146
3169.547.5
4066.550.5
5164.552.5

 

  1. بحث و نتیجه گیری

از این آزمایش می توان نتیجه گرفت که نظریه جنبشی گازها بیان می‌کند که در صفر مطلق حرکت اتمها به کلی متوقف می‌شود و دمای مطلق T تنها معیاری از اندازه انرژی جنبشی اتمهاست .

 

مشاهده متن کامل در ادامه فایل زیر:

قیمت :1000 تومان

RIAL 10,000 – خرید