گزارش کار تعیین مقاومت فشاری تک محوری خاکهای چسبنده

تعیین مقاومت فشاری تک محوری خاکهای چسبنده.مقدمه : مقاومت فشاری تک محوری  عبارتست از حداکثر نیروی وارد بر واحد سطح به هنگام شکست نمونه ویا نیروی وارد بر واحد سطح وقتیکه ۲۰% کرنش محوری انجام می گیرد هدف از انجام این آزمایش اندازه گیری مقاومت فشاری تک محوری خاکهای چسبنده دست نخورده یا دست خورده است که این نوع آزمایش را می توان به دوروش انجام داد :

۱- روش تنش کنترل شده                                        ۲- روش کرنش کنترل شده

که در این آزمایش از روش کرنش کنترل شده استفاده می شود و از انجام روش تنش کنترل شده به علت مشکل بودن صرف نظر می شود.

برای  به د ست  آ وردن  مقا ومت  برشی  یک  نمونه  خاک , از پوش  گسیختگی موهر – کولمب استفاده می شود. پوش گسیختگی در صفحه τ –σ  به پارامتر های φ و c وابسته است که مؤ لفه های مقاومت برشی خاک هستند. c که معرف چسبندگی خاک است برای خاک های دانه ای تمیز و عاری از ریز دانه  صفر    می باشد که در این خاک ها مهمترین عامل مقاومت برشی خاک c است . φ خاک در حالت زهکشی نشده  صفر است. هر چه مقدا ر φ وc  خاک  بیشتر باشد , خاک مقاوم تر است.

این آزمایش برای خاک های ریز دانه به خصوص رس می باشد. در آزمایش  تک محوری  امکان زهکشی  به نمونه  دا ده  نمی شود،  بنا بر این نمونه دارای φ نمی باشد.

برای تهیه نمونه های استوانه ای می توان از نمونه ای دست نخورده بزرگ استفاده کرد خاکهایی که توسط لوله های جدار نازک نمونه برداری شده است نیاز به تراشیدن ندارد وباید دقت شود که موقع برداشتن وگذاشتن هیچ گونه تغییری در رطوبت یا مقطع عرضی آنها داده نشود .

ابزار:

۱- دستگاه تک محوری     ۲-  قالب نمونه گیری        ۳- کاردک      ۴-  ترازو     ۵- مزور                 ۶- روغن        ۷-  کولیس

روش انجام :

ابتدا قالب را برمی داریم وقطر وارتفاع آنرا اندازه می گیریم   h =9.53 cm  و   D=4.76 cm      بنابراین حجم بدست می آید V=169.59cm2 و به مقدار خاک خشک برداشته  وبه میزان ۲۰% خاک خشک ، به آن آب اضافه می کنیم که ۶۰gr می شود .خوب خاک را مرطوب می کنیم سپس مقداری خاک را درداخل قالب که فبلا…

ادامه متن و دانلود کامل فایل word همراه با فرمول و جدول ها در لینک زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید

 

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده