گزارش کار تیتراسیون اسید فسفریک و محاسبه ی دقیق ثابت های تفکیک آن

 تیتراسیون اسید فسفریک و محاسبه ی دقیق ثابت های تفکیک آن

واکنش شیمیایی از برهم کنش حداقل دو گونه حاصل می شود معمولاً مواد اولیه یا واکنشگرها در سمت چپ و محصولات در سمت راست فلش های دو طرفه نوشته می شوند

aA + bB D cC + dD

ثابت تعادل:  معمولاً نشان دهنده نسبت غلظت محصولات به مواد اولیه است

 

انواع ثابت تعادل

۱ـ ثابت تفکیک یا ناپایداری

الف- ثابت تفکیک اسیدی

ب- ثابت تفکیک بازی

۲ـ ثابت تشکیل (ثابت تجمع یا پایداری)

 

تقسیم بندی ثابت تعادل به مرحله ای و کلی

 

۱- ثابت تشکیل و یا تفکیک مرحله ای

۲- ثابت تشکیل و یا تفکیک کلی

 

توضیح انواع ثابت تعادل

ـ ثابت تفکیک یا ناپایداری

اگر مواد یا گونه ها از هم تفکیک گردند ثابت تعادل بنام ثابت تفکیک یا ناپایداری نامیده می شود.

AlF63- D Al3+ + 6F

الف- ثابت تفکیک در مورد اسیدها

ثابت اسیدی نسبت محصولات حاصل از تفکیک اسید به مواد اولیه(اسید) را ثابت اسیدی گویند و با kacid و یا به اختصار با ka  نمایش می دهند.

 

 

HA D H+ + A

 

ب- ثابت تفکیک در مورد بازها

 

ثابت بازی    

نسبت محصولات حاصل از تفکیک باز به مواد   اولیه(باز) را ثابت بازی گویند و با kbase

و یا به اختصار با kb  نمایش می دهند .

BOH D B+ + OH

۲ـ ثابت تشکیل (ثابت تجمع یا پایداری)

اگر واکنشگرها باهم ترکیب شده و محصول را تشکیل دهند ثابت تعادل بنام  ثابت تشکیل (یا ثابت تجمع یا ثابت پایداری) نامیده می شود .

Mn+ + Y4- D MY(n-4)+

تقسیم بندی ثابت تعادل به مرحله ای و کلی

۱- ثابتهای تفکیک و یا تشکیل مرحله ای

اگراسیدها، بازها ویا گونه های دیگر در چندین مرحله تفکیک و یا تشکیل گردند میتوان برای آنها ثابتهای تفکیک و یا تشکیل مرحله ای نوشت.

مثال: تفکیک اسید فسفریک  H3PO4 در ۳ مرحله

H3PO4  D H+ + H2PO4 –      ka1 or k1

H2PO4 D H+ + HPO4 2-     ka2 or k1

HPO4 2- D H+ + PO4 3-         ka3 or k3

ثابت تفکیک مرحله ای اول اسید فسفریک

H3PO4  D H+ + H2PO4

ثابت تفکیک مرحله ای دوم اسید فسفریک

H2PO4 D H+ + HPO4 2-

ثابت تفکیک مرحله ای سوم اسید فسفریک

HPO4 2- D H+ + PO4 3

مثال: ثابتهای کلی تفکیک اسید فسفریک

H3PO4 D H+ + H2PO4 –         b1=k1

H3PO4 D 2H+ + HPO4 2-      b2=k1 ´ k2

H3PO4 D 3H+ + PO4 3-          b3=k1 ´ k2 ´ k3

شرح آزمایش :

ابتدا در انجام این آزمایش سود ۱ مولار مورد نظر را با پتاسیم هیدروژن فتالات تیتر

می کنیم.

بعد از آنکه با محاسبات مولار NAOHرا تعیین کردیم کافیست ۵ سی سی از اسید فسفریک ۱ مولار برداشته و با NAOH تیتر کنیم و PH را در هر مرحله (۰٫۵ سی سی ) یادداشت کنیمو نمودار کالیبراسیون را ترسیم کنیم. در نهایت امر باید غلظت دقیق اسید فسفریک و ثابت تفکیک را بدست آوریم .

محاسبات :

  • ۵۰ سی سی سود ۱ مولار؟

L  / ۱۰۰۰ ml  =۰٫۵L 1. 500ml

/ ۰٫۵تعداد مولها۱  =

۰٫۵  . ۴۰ g=20

۵۰۰ سی سی پتاسیم هیدروژن فتالات ۰٫۱ مولار؟

۵۰۰ ml . 1L / 1000 ml =0.5 L

۰٫۱=  x / 0.5

=۰٫۰۵ mol

۰٫۰۵  .   ۲۰۲٫۲۴  =۱۰٫۱۱۲

در ادامه ۲ سی سی سود برداشته و با ۲۶ سی سی (حجم  تیترانت) پتاسیم هیدروژن فتالات تیتر می کنیم.

متن کامل همراه با نمودار در فایل ورد زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – اسید فسفریک

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده