گزارش کار زمین شناسی پیپت متحرک

موضوع آزمایش:
پیپت متحرک (دانه بندی رسوبات کوچکتر از mm 063/ به وسیله‌ی سیلندرهای آزمایشگاهی براساس قانون استوک)
وسایل مورد نیاز:
1. ترازو
2. بشر
3. دستگاه هم زن
4. استوانه (سیلندر)
5. هم زن شیشه‌ای
6. کاغذ و چسب
7. خط‌کش
8. پیپت
مواد مورد نیاز:
1. رسوبات کوچتر از mm063/0 به میزان g40
2. g 5/0 متافسفات سدیم
3. آب مقطر
هدف از آزمایش:
هدف از این آزمایش، دانه‌بندی رسوبات ریزی است که به وسیله‌ی کولیس و الک‌های آزمایشگاهی نمیتوان قطر آن‌ها را اندازه‌گیری کرد.

مقدمه:
قضیه استوک:
قانون استوک بر اساس تاثیر غلظت در سقوط ذرات درآب بتا شده‌است که بدین وسیله اندازه‌ی ذرات دانه ریز محاسبه می‌گردد. زمانی که ذره در آب با سرعت ثابتی رسوب کند، این سرعت به نام سرعت سقوط گفته می‌شود. در چنین حالتی نیروی مقاومی که از طرف آب بر ذره وارد می‌شود و از رسوب گذاری آن جلوگیری می‌کند برابراست با نیروی گرانش که در جهت عکس عمل می‌نماید.

شرط اصلی قضیه‌ی استوک این است که ذرات باید به قدری کوچک باشند که نیروی آن‌ها با نیروی مقاومت آب برابر باشد و کروی بودن ذرات از دیگر شرایط این قانون است.
شرح کار در آزمایشگاه:
ابتدا رسوبات کوچکتر از 0.063mm که از آزمایش شماره‌ی1جدا کرده بودیم را برداشتیم و g40 ازآن را بر روی ترازوی دیجیتالی وزن کردیم و درون یک بشر قرار دادیم و برای این که ذرات رس به هم نچسبند به مقدارg 5/0 متافسفات سدیم درون بشر اضافه کردیم وسپس مقداری آب به بشر حاوی رسوب و متافسفات سدیم اضافه کردیم وسپس مطابق شکل زیر به مدت 20 دقیقه درون دستگاه هم زن قرار دادیم:

ادامه گزارش کار در فایل word زیر همراه با جدول و نمودار:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – خرید