گزارش کار سلول و بافت جانوري

سلول و بافت جانوري

هدف:

آشنايي با سلول جانوري و مشاهده قسمتهاي مختلف آن

آشنايي با چند نمونه از بافت هاي جانوري براي مشاهده چگونگي ارتباط ميان سلولهاي هم شكل و همكار و هم منشاء كه تشكيل يك بافت را مي دهند.

 

روش كار:

قبل از شروع به بررسي نمونه ها لازم است تا ميكروسكوپ تميز شده و آماده براي استفاده باشد. از لامهاي آماده سلول جانوري كه رنگ آميزي شده اند براي مشاهده در زير ميكروسكوپ انتخاب ميگردد. لامها در روي صفحه قرار گرفته و با استفاده از درشت نمايي ها به ترتيب از عدسيهاي شيئي كوچكتر به بالا با پيچاندن ماكرومتر نمونه از عدسي چشمي مشاهده مي گردد. سپس با استفاده از ميكرومتر واضح شدن نمونه انجام مي گيرد. پس از مشاهده كامل سلول شكل آن رسم گرديده وقسمتهاي مختلف آن نامگذاري مي گردد.

نمونه هاي بافت جانوري را همانند روش بالا در زير ميكروسكوپ بررسي و چگونگي ارتباط ميان سلولها مشاهده و سپس شكل آنها رسم مي گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده