گزارش کار سنجش میزان اکسیژن محلول در آب

اکسیژن محلول در آب مورد نیاز موجوداتی است که در آب زندگی می کنند.میزان انحلال اکسیژن در آب تابعی از دما،میزان کلرور در آب و فشار جزئی است.

میزان انحلال اکسیژن در آب تابع قوانین گازهاست.اکسیژن از گازهایی است که با آب واکنش نمی دهد،بنابراین میزان انحلال آن تابعی از قانون هنری است.پس انحلال آن در آب تابع فشار جزئی آن است.بیشترین میزان انحلال آن در کنار دریا و کمترین آن در ارتفاعات است.همچنین انحلال آن در آب تابعی از دما است و با افزایش دما میزان انحلال اکسیژن در آب کاهش می یابد.

روش‌های اندازه گیری

روش فیزیکی

امروزه برای اندازه گیری Do در محل نمونهبرداری از دستگاههای کوچک سیار که مجهز به الکترود غشایی است، استفاده می‌شود. الکترود غشایی بر اساس سرعت نفوذ مولکولهای اکسیژن از یک غشا ساخته شدهاست. این روش فیزیکی بطور ساده و سریع انجام می‌گیرد.
روش شیمیایی وینکلر یا یدومتری

یدومتریدقیق‌ترین و قابلاعتمادترین روش اندازه گیری Do می‌باشد.‌ اینروش یک روش تیتراسیونی است که بر اساس خواص اکسیدکنندگی اکسیژن محلول انجام می‌گیرد و …
واکنش انجام گرفته طی تیتراسیون به صورت زیر می باشد.

 

۲MnO4 – + 5 C 2O4-2+ 16 H+ à ۱۰ CO2 + 8 H 2O + 2 Mn+2

 

دستورکار

تعیین اکسیژن محلول در آب شیر:

در ابتدا یک بالن ژوژه ۲۵۰سی سی را تا سر آن پر از آب می کنیم به….

دانلود متن کامل گزارش کار در فایل زیر:

قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید