گزارش کار فیزیولوژی جانوری رفلکس (انعکاس)

بررسی رفکلس های انسان (Human Reflexes) علاوه بر تقسیم بندی فیزیولوژی و یا پاتولوژیکی رفلکسهای انسان را از نظر تعداد نرون های شرکت کننده در قوس انعکاسی به دو دسته تقسیم می کنند. دسته اول رفلکس هایی هستند که تنها یک نورون حسی و یک نورون حرکتی در قوس انعکاسیشان وجود دارد و به انعکاس های تک سیناپسی یک کششی (Monosynaptic or stretch Reflexes) معروفند .

دسته دوم آنهایی هستند که علاوه بر دو نورون اصلی یک یا چند نورون واسطه نیز در قوس انعکاسی خود دارند و به همین علت به انعکاسهای چند سیناپسی (Polysynaptic Reflexes) معروفند. نمونه بارز دسته اخیر انعکاس فرار (With drawal Reflex) است که متناسب با افزایش شدت تحریک گیرنده حسی ، گستردگی و پیچیدگی آن نیز افزایش می یابد و تعداد نورونهای شرکت کننده در قوس انعکاسی زیادتر می شود.

در این بخش از آزمایشات ضمن آشنایی با جنبه های فیزیولوژیکی برخی از اعمال انعکاسی می توانید اطلاعات بالینی مناسبی نیز در رابطه با مسیرهای انعکاسی به دست آورید

وسایل مورد نیاز :

۱- چکش لاستیکی ۲- میله نوک تیز یا سوزن کند ۳- چراغ قوه ۴- پنبه ۵- صندلی یا تخت معاینه .

روش انجام آزمایش:

الف : انعکاسی های تک سیناپسی یا کششی

۱- رفلکس کششی زانو یا رفکلس کشککی (Knee Jark or Patellar Reflex)

این آزمایش را در دوحالت نشسته و خوابیده می توان انجام داد. در فرم نشسته فرد مورد آزمایش باید طوری روی صندلی یا تخت بنشیند که پاها از زانو به بعد آویزان باشد و در حالیکه کف پا با زمین تقریباً مماس است ، ساق با ران زاویه منفرجه بسازد . در صورتی که در این حالت فرد آزمایش کننده با چکش لاستیکی ضربه ای به زیر کشکک زانو و بر روی لبه خارجی تاندون راتولین (Ratulian tendon) وارد کند پاسخ انعکاس به صورت پرتاب شدن ساق پا به جلو ظاهر می شود. گاهی اوقات با وجودی که عضله چهارسررانی…..

متن کامل در فایل word زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده