معماری

گزارشکار آزمايش ضربه قوچ

آزمايش ضربه قوچ

هدف آزمايش:

بررسي امواج ضربه قوچ در شير آلات و رسم منحني هاي مربوطه و بررسي افت بين مخزن و ستون موج و همچنين محاسبه دامنه موج ايجاد شده و ارتفاع سطح آب داخل ستون موج مي باشد .

 

تئوري آزمايش :

اگر در سيستم هايي که با مايعات سرو کار دارندشيب نيز موجود باشد در زمان بسته شدن شير به طور ناگهاني در امتداد لوله موجی بوجود مي آيد که به بدنه لوله و شير ضرباتي وارد مي کند که باعٍث تخريب اتصالات مي شود . که به آن ضربه قوچ مي گويند .

افت واقعي بين مخزن و ستون موج عبارت است از :

که  ارتفاع استاتيک آب ( ارتفاع در surge tank بدون جريان )

ارتفاع نظير افت در surge tank با جريان است

و زمان تناوب از فرمول روبرو قابل محاسبه است

L طول لوله برنجی

A سطح مقطع ستون موج

g شتاب جاذبه

a سطح مقطع لوله برنجی

ارتفاع آب در ستون موج نسبت به مبدا برابر است با ( دامنه موج) :

که U سرعت سِِيال درون لوله برنجی در جريان دائم است

 

شرح آزمايش :

ابتدا کليه شير فلکه هاي دستگاه را مي بنديم . سپس پمپ را روشن مي کنيم و شير مجاور پمپ را باز مي کنيم تاآب به داخل سيستم بيايد . فرصت مي دهيم تا مخزن تامين ارتفاع ثابت شود . شيرهاي مربوط به مخزن را باز کرده و با شير مجاور پمپ شدت جريان را طوري تنظيم مي کنيم که يک جريان دائمي برقرار شود .

شير مربوط به مخزن موج را مي بنديم و صبر مي کنيم تا نوسانات سطح آب در مخزن تمام شود و سپس عدد مربوط hs را يادداشت مي کنيم .

سپس شِير مخزن را باز کرده و پس از توقف نوسانات hv را يادداشت مي کنيم .

شير مخزن موج را سريع مي بنديم و حداکثر و حداقل ارتفاع آب را در هر نوسان تعيين مي کنيم و همزمان زمان بيشترين و کمترين ارتفاع را تا چندين نوسان ِيادداشت مي کنيم .

زمان T1 : از بسته شدن شير تا رسيدن سطح آب به بِيشترين ارتفاع

زمان T2 : از بسته شدن شير تا رسيدن سطح آب به ماکزِيمم پس از يک نوسان کامل .

شير مخزن ستون موج را باز مي گذاريم و زمان آب خروجی از لوله برنجي در يک مخزن موج تا 3 ليتر اندازه مي گيرِيم تا دبي اب عبوري از لوله مشخص شود .

 

متن کامل و ادامه در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – آزمايش ضربه قوچ

 

پاسخ دهید