معماری

گزارشکار آزمایش ناودان ونتوری وناودان پارشال

ناودان ونتوری وناودان پارشال

  هدف آزمايش:

بررسی نحوه عملکرد وکاربرد ناودان ونتوری و ناودان پارشال

:تئوری آزمايش

در اين آزمايش با يک وسيله به نام ونتوری” فلوم” کار خواهيم کرد.ونتوری فلوم يکی از سازه های آبی است که با استفاده از آن می توان براحتی دبی جريان عبوری از کانال را با دقت خوب تخمين زد.

در قسمت اول اين سازه آبی، تنگ شدگی همراه با تغيير سطح کانال وجود دارد که باعث می شود که جريان در قسمت ميانی به صورت بحرانی درآيد.                                                                        

در قسمت دوم اين سازه تنگ شدگی بدون تغيير سطح کانال وجود دارد.

در قسمت اول تغيير سطح هم داريم، اين تغيير باعث پرش هيدروليکی می شود که در مکانيک سيالات با آن آشنايی داريم.                                                                                                    

همانطوری که در هيدروليک ديديم در جريان بحرانی يک رابطه بين عمق و دبی جريان وجود دارد يعنی در اين نوع جريان با دانستن عمق می توان دبی را بدست آورد و يا بالعکس. از طرفی در اين نوع سازه ها به دليل بحرانی بودن جريان در مقطع ميانی می توان با اندازه گيری سر آب (تراز آب بالا دست) می توان دبی جريان را بدست آورد؛ چنانچه می دانيم در حالتی که جريان در مقطع مربع مستطيلی به حالت بحرانی درآيد رابطه بين عمق بحرانی و انرژی جريان صورت زيرمی باشد :                                                                                                                                      

(1)    

در اين رابطه انرژی جريان در مقطع جريان می باشد که می توان با فرض عدم افت انرژی آنرا معادل انرژی سر آب (آب بالادست) در نظر گرفت. عدد فرود از رابطه زير به دست می آيد که برای جريان بحرانی بربر يک است بنابراين :                                                                                            

(2)      

از طرفی با توجه به روابطی که در مکانيک سيالات داشتيم،   اسمی و واقعی و انرژی مخصوص در هر مقطع و مقطع بحرانی به صورت زير به دست می آيد :

Bc دبی اسمی :                                     عرض کانال در محل بحرانی =

(3)    

 

و دبی واقعی (با احتساب افت انرژی ) :

(4)        

و با استفاده از روابط قبلی :

(5)                              

انرژی مخصوص :

(6)    

و انرژی مخصوص در عمق بحرانی :

(7)           

و اما با فرض عدم افت انرژی در محدوده ناودان و با حذف   بين روابط (4) و (7) داريم :

متن کامل و ادامه فایل در زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – ناودان

پاسخ دهید