معماری

گزارشکار آشنایی با قرقره ها

عنوان آزمایش : قرقره ها

هدف:     آشنایی با قرقره های ثابت،متحرک ،ساده ، مرکب، مزیت مکانیکی و موارد استفاده آنها

تئوری:

قرقره ها،قرصهای مدوری هستند که می توانند حول محور مرکزی خود به آسانی بچرخند و روی لبه آنها شیارها یا دندانه های مناسبی برای عبور نخ یا زنجیر ایجاد شده است.

قرقره ها بر دو نوعند: ثابت و متحرک که هر یک را به تنهایی قرقره ساده می گویند و از ترکیب آنها قرقره های مرکب به دست می آید.

قرقره ثابت :

قرقره ثابت همانند اهرم نوع اول، حالت اول (حالت اول، كه در آن، تكيه‌گاه درست وسط بازوي محرك و مقاوم است) عمل مي‌كند. تكيه گاه در قرقره ثابت در مركز قرقره قرار دارد. بنابراين در يك طرف قرقره نيروي محرك (نيروي محرك به وسيله طنابي كه در دست كارگر است، به بدنه قرقره اثر مي كند. يعني نقطه اثر نيروي محرك بر روي محيط قرقره عمل مي‌كند نه در دست كارگر.) و در طرف ديگر قرقره، نيروي مقاوم وجود دارد. (نيروي مقاوم وزنه‌اي است كه به سر ديگر طناب وصل است و نقطه اثر آن بروي محيط قرقره است.) در نتيجه بازوي محرك قرقره ثابت با بازوي مقاوم آن با هم برابرند. پس قرقره ثابت علاوه بر انتقال نيرو، فقط با تغيير جهت نيرو به ما كمك مي‌كند.                 قرقره ثابت LE = LR

قرقره متحرك:

اما در قرقره متحرك، نيروي مقاوم در مركز قرقره اثر مي‌كند، و تكيه‌گاه در شيار قرقره (روي محيط قرقره) اثر مي‌كند. نيروي محرك از طريق طنابي كه در دست كارگر است، در شيار ديگر قرقره اثر مي‌كند. بنابراين قرقره متحرك درست مانند اهرم نوع دوم است كه در آن نيروي مقاوم بين نيروي محرك و تكيه‌گاه قرار دارد. در اين حالت چون بازوي محرك دو برابر بازوي مقاوم است، بنابراين علاوه بر انتقال نيرو با افزايش نيرو به ما

متن کامل در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – قرقره ها

پاسخ دهید