معماری

گزارشکار اندازه گيري غلظت Ca2+ و Mg2+ با استفاده از EDTA

اندازه گيري غلظت Ca2+ و Mg2+ با استفاده از EDTA

روش های کمپلکسومتری یا پیچیده سنجی

تیتراسیونهای کمپلکسومتری: تعیین غلظت یک گونه(عمدتاً کاتیون فلزی) بتوسط تشکیل کمپلکس با یک لیگاند

انواع لیگاندها:

1- لیگاندتک دندانه ای:

گونة دهنده زوج الکترون که معمولاً یک محل برای کوئوردیناسیون ویا تشکیل کمپلکس با کاتیون دارد.

2- لیگاند چند دندانه ای:

گونة دهنده زوج الکترون که چندین محل برای کوئوردیناسیون ویا تشکیل کمپلکس با کاتیون دارد. Ü عوامل کی لیت ساز

کی لیت: یک کی لیت هنگامی تشکیل می شود که یک یون فلزی با دو (یا بیشتر) گروه دهندة الکترون تک لیگاندی (چند دندانه ای) کوئوردینه شود.

EDTA

بهترین لیگاند چند دندانه ای برای تیتراسیونهای کمپلکسومتری اتیلن دي‌آمين تترا استيك اسيد (EDTA) می باشد.

EDTA یک ليگاند شش دندانه‌اي است که صرف نظر از بار کاتیونها با آنها به نسبت 1:1 تشکیل کمپلکس می دهد.

فرم های مختلف EDTA بر حسب pH محیط

EDTA یک اسید چهار پروتونی است که بسته به pH محیط به فرم های مختلف تبدیل می شود:

H4Y      H3Y + H+

 

H3Y     H2Y2- +H+

 

H2Y2-       HY3- + H+

 

HY3-         Y4- + H+

CT = [H4Y] + [H3Y] + [H2Y2-] + [HY3-] + [Y4-]

CT: غلظتEDTA كمپلكس نشده است.

 

 

:a مقدار نسبي هر گونه به جزء مولي هر گونه

 

واكنش انجام گرفته در محيط اسيدي ملايم:

M n+ + H2Y 2-         MY (n-4)+ + 2H+

واكنش انجام گرفته در محيط خنثي تا بازي ملايم:

متن کامل در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – اندازه گيري غلظت

پاسخ دهید