معماری

گزارشکار برخورد جت آب به اجسام

هدف آزمايش : مشاهده و محاسبه نيروی ناشی از برخورد جت آب به اجسام

تئوری آزمايش :

در اين قسمت می خواهيم وضعيت جت آب بعد از خروج از لوله را مورد بررسی قرار دهيم و به محاسبه نيروهای ناشی از برخورد جت آب به انواع صفحات بپردازيم.

به پره برخوردکرده Uo و سرعت Qwاگر به شکل روبرو دقت کنيم می بينيم جت آبی با دبی وزنی

تغيير جهت می دهد. لازم به ذکر است دبی وزنی از حاصل ضرب دبی حجمی در وزنو به اندازه

مخصوص سيال به دست می آيد.

حال اگر رجوعی به مکانيک سيالات داشته باشيم و از قواعد حجم کنترل به قسمت اندازه حرکت سيال خروجی و ورودی نگاهی داشته باشيم ، داريم :

x= مجموع نيروهای وارده در جهت xمجموع تغيير اندازه حرکت در امتداد

(1)

در اين آزمايش به برخورد جت آب به پره ها می پردازيم.

1- برخورد جت آب به پره مسطح :

اگر جريان جت آبی در جهت عمود بر صفحه مسطح به آن برخورد کند خواهيم داشت :

ادامه در لینک زیر:

قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – خرید