معماری

گزارشکار بررسي افت فشار در لوله‏ ها و اتصالات

بررسي افت فشار در لوله‏ ها و اتصالات

هدف آزمايش

بررسي افت فشار در اتصالات يک مسير لوله کشي ورسم نمودار افت فشار به ازاء تغييرات دبي.

 

تئوري آزمايش

معلوم شده است که مقاومت اصطکاکي که سيال در هنگام حرکت در طول يک لوله ايجاد مي‏کند باعث افت پيوسته اي در انرژي يا هد کل سيال مي‏شود.

که افت از رابطه زير بدست مي‏آِيد:

(فرمول دارسي-ويسباخ) که f ضريب اصطکاک مي‏باشدوتابع رينولدزوزبري نسبي مي‏باشد.

معادله ديگر که در جريان لوله‏ها استفاده مي‏شود معادله هايزن- ويليامز مي‏باشد

مي‏باشد و n=1.852 مي‏باشد و c از جدول زير حساب مي‏شود.

C زبري لوله
140 لوله‏هاي بسيار صيقلي مستقيم
130 لوله‏هاي بسيار صاف
120 چوب فولاد جوش داده شده

 

تلفات هد جزيي که در نتيجه عبور سيال از اتصالات مختلف و به خاطر وجود پديده‏هايي نظير جدايي جريان و نواحي گردابه اي ايجاد مي‏شوند :

که k ضريب تلفات مي‏باشد.

در شبکه‏هاي حلقوي مي‏توان از دو رابطه زير استفاده کرد:

شرح آزمايش:

دستگاه داراي سه قسمت مي‏باشد قسمت اول شامل مخازن آب و پمپ مي‏باشد. قسمت دوم تابلويي است که مسير لوله کشي روي آن قرار گرفته است. قسمت سوم تابلويي است که بر روي آن لوله‏هاي شيشه اي قرار گرفته اند.

 

اجزاء مختلف دستگاه عبارتند از :

1) کنتور: براي اندازه گيري حجم آب ورودي به سيستم

2)مخزن فوقاني : جهت تامين فشار ثابت بر روي سيستم

3)الکتروپمپ: به همراه شير‏هاي پاس جهت کنترل دبي خروجي از پمپ

4)مخزن تحتاني : براي جمع آوري آب

5)شير يکطرفه: جهت جلوگيري از برگشت ستون آب موجود برروي پروانه الکتروپمپ

ادامه و متن کامل در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – افت فشار

پاسخ دهید