معماری

گزارشکار بررسي عدد رينولدز در جريان آرام و مغشوش

بررسي عدد رينولدز در جريان آرام و مغشوش

شرح آزمايش:

در اين آزمايش جريان در لوله ها مورد بررسي قرار می گيرد . جريان در لوله ها بستگي به نسبت نيرو هاي اينرسي و نيرو هاي حاصل از لزجت دارد که توسط عدد رينولدز نشان داده مي شود . که سه حالت وجود دارد .

1- جريان ورقه اي : لايه های مايع بدون اينکه با هم مخلوط شوند روی هم ميلغزند يعنی نيروی لزجت نسبت به نيرو هاي اينرسي غالبيت داشته و عامل تعيين کننده مي باشد .

2-در اين حالت لايه های مايع با هم مخلوط می شوند . و نيروی لزجت نسبت به نيروهای اينرسی غالبيت خود را ازدست مي دهد .

3-جريان واسط : حد واسط ميان اين دو مي باشد . که ما فقط دو حالت اول را مورد بررسي قرار مي دهيم .

برای تشخيص اين حالت از عدد رينولدز استفاده مي کنيم .

که در اعداد کمتر از 2000 جريان آرام بوده و در اعداد بيشتر از 4000 جريان مغشوش مي باشد . اعداد رينولدز بين 2000 و 4000 جريان حد واسط مي باشد .

و به اين خاطر هر چه عدد رينولدز کوچک شود از بزرگ شدن نيروی اصطحکاک ناشي از لزجت و کوچک شدن نيروی اينرسي و به همان نسبت دور شدن از اغتشاش خبر مي دهد .

 

هدف آزمايش

مطالعه جريان آرام و مغشوش در لوله و اندازه گيري مقدارافت و ضريب اصطحکاک در هر حالت .

 

شرح آزمايش

آب توسط يک منبع با ارتفاع ثابت ( آرام ) و يا لوله اي مستقيم در خروجی پمپ (مغشوش ) وارد لوله اي نازک شده که مشخصات آن 2َA=720mm، D=4mm مي باشد . در ابتدا وانتهاي اين لوله دو مانومتر قرار گرفته است . که براي اندازه گيري فشاردر جريان مغشوش به کار مي رود . در انتهای لوله نيز يک شير سوزني شکل قراردارد که براي کنترل دبي از آن استفاده مي کنيم . که ما در اين آزمايش براي يک دبي ثابت 150 ميلی ليتر زمان رسيدن به اين دبي را اندازه گيري می کنيم .

روش انجام آزمايش

ادامه و متن کامل در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – رینولدز

پاسخ دهید