معماری

گزارشکار مشاهده و محاسبه افت فشار

نام آزمايش: شبكه لوله

 هدف آزمايش : مشاهده و محاسبه افت فشار در اتصالات لوله اي و شبكه لوله

 

تئوري آزمايش :

 

براي انتقال آب توسط لوله از نقطه اي به نقطه ديگر لازم است كه در محل شروع انرژي كل آب به اندازه اي باشد كه بتواند فشار لازم جهت انتقال آب را تامين كند.عبور آب از اتصالات مختلف باعث افت انرژي آب مي شود. بنابراين سنجش ميزان افت انرژي در نقاط مختلف براي انجام محاسبات دقيق آبرساني لازم مي باشد.يكي از اهذاف اين آزمايش نيز اندازه گيري مقدار افت انرژي در انواع اتصالات لوله است.

 

انواع افت انرژي در لوله و اتصالات :

 

انواع افت در لوله ها را مي توان به موارد زير طبقه بندي كرد :

 

  • افتي كه ناشي از اصطكاك داخلي و ويسكوزيته سيال مي باشد.
  • افتي كه به واسطه عوارض موضعي مانند شير، خم و يا تغيير ناگهاني سطح مقطع ايجاد مي گردد.

 

الف : افت انرژي در لوله هاي مستقيم :

 

افت فشار جريان آب با سرعت   ، در يك لوله مستقيم به طول و قطر ثابت   از رابطه زير بدست

مي آيد.

ضريب دارسي        &

براي آب          &

 

ب: افت انرژي ناشي از تغيير ناگهاني سطح مقطع :

سطح مقطع جريان ممكن است به صورت ناگهاني افزايش يا كاهش يابد.در اتصالات لوله اي عموما در اثر اتصال 2 لوله با قطرهاي مختلف، سطح مقطع به صورت ناگهاني تغيير مي كند.

اگر لوله اي با سطح مقطع كم به يك لوله با سطح مقطع زياد متصل شود افت موضعي ناشي از بازشدگي ناگهاني از رابطه زير بدست مي آيد :

متن کامل در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – افت فشار

پاسخ دهید