معماری
آب چاه

گزارش کار و دستورالعمل آزمایش کدورت,سختی,ph,ec

PH متر دستگاه الکترونيکي براي محاسبه PH مواد است. اين دستگاه متشکل از دو بخش اصلي يعني ميله کاوشگر (probe) و اندازه گير (meter) است. ميله کاوشگر PH محلول را تبديل به سيگنال الکتريکي کرده و اندازه گير آن را تحليل و ميزان PH را نمايش مي دهد.

آماده سازي

مرحله اول: قبل از شروع کار با PH متر ابتدا بايد مطمئن شويد که ميله جستجو گر در محلول نگهدارنده يا محلول با

PH = 4 نگهداري شده است. در غير اين صورت ممکن است PH متر در تعيين PH محلول مورد مطالعه دچار خطا شود. براي حل اين مشکل ميله جستجو گر را به مدت 2h ساعت در آب مقطر نگهداري کنيد و سپس آن را در محلول نگهدارنده قرار دهيد.

مرحله 1: جستجو گر را در محلول با PH = 7 قرار داده، حداقل 30 ثانيه زمان بدهيد تا اندازه گير عدد ثابتي را نشان دهد. سپس اندازه گير را روي عدد 7 تنظيم کنيد. (PH متر عدد 7 را نشان دهد)

هدایت سنج (Conductometer)
برای اندازه گیری هدایت محلول ها دستگاهی به نام هدایت سنج یا کنداکتومتر به کار می رود. هر دستگاه هدایت سنج دارای دو الکترود یکسان فلزی پلاتینه شده می باشند. الکترودها در یک محفظه شیشه ای پیرکس یا شیشه ی مقاوم دیگر، موازی هم قرار گرفته اند. به مجموعه ی این الکترودها در محفظه ی شیشه ای، پیل کنداکتومتر می گویند. برای اندازه گیری هدایت یک محلول، پیل کنداکتومتر را در آن محلول قرار داده و دستگاه با ولتاژ مناسبی که بین الکترودها می فرستد، هدایت محلول را نشان می دهد. جریان برق به کار رفته اگر مستقیم باشد باعث تجزیه ی الکتریکی محلول می شود، بنابراین از یک جریان برق متناوب با فرکانس زیاد (به طور معمول 60HZ تا 1000) استفاده می شود. دستگاه های هدایت سنج تجاری معمولا طوری طراحی شده اند که هدایت الکترولیتی را بر حسب mS یا µS اندازه می گیرند. بعضی دستگاه ها نیز هدایت ویژه را اندازه می گیرند که محدوده ی اندازه گیری آن ها بر حسب mS/cm یا µS/cm می باشد.

آب چاه

کدورت سنجی
TURBIDIMETER کدورت سنج

کدورت سنج به دستگاهی گفته می شود که به روش اپتیکی (انعکاس نور توسط ذرات معلق) مقدار کدورت محلولها را اندازه گیری میکند
شرح پراکندگی تابش در اثر برخورد با نمونه های راکد می تواند مبنای اندازه گیری باشد. به این گونه روشها ، روشهای کدورت سنجی نیز می گویند. روش سنجش انعکاس پرتو را نفلومتری و روش کاهش توان….

تعیین ph آب چاه و آب مقطر

تعیین کدورت آب:
ابتدا دستگاه را به وسیله ی محلول های فرمازین (دارای کدورت مشخص) کالیبره میکنیم کدورت محلول های فرمازین 1000می باشدبنابراین محلول 1تا1000را به دستگاه می دهیم تا بخواند و کالیبره شود سپس سل NTU1-NTUاز
دستگاه کدورت سنج را از آب چاه پر کرده و …

 

مشاهده متن کامل آزمایشات بالا در زیر:

قیمت:1000 تومان

RIAL 10,000 – خرید

پاسخ دهید