نمونه برداری از مجاری ادراری تناسلی مردان

نمونه برداری از مجاری ادراری تناسلی مردان
با دو سواپ استریل از ترشحات چرکی نمونه¬برداری کنید. یکی از سواپ ها جهت تهیه گسترش و دیگری جهت کشت مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که ترشحی مشهود نباشد با سواپ نازک به اندازه ۳-۲ سانتی متر درون مجرا وارد شده و قبل از بیرون آوردن در مجرا چرخانده شود.
در صورتی که آزمایش با تاخیر انجام گیرد، سواپ باید در محیط انتقالی نگه داری شود.

دیدگاهتان را بنویسید