نمونه برداری از دهانه رحم ترشحات واژن

نمونه­ برداری از دهانه رحم- ترشحات واژن

جهت نمونه ­گیری ابتدا سرویکس با کمک اسپیکولوم که با آب گرم مرطوب شده مشاهده می­شود (بدون استفاده از مواد Lubricant). قبل از نمونه ­گیری باید تمامی ترشحات از دهانه خارجی رحم پاک شود. با یک سواپ استریل تا حدود ۳-۲ سانتی­متر درون دهانه رحم وارد شده و چند ثانیه در محل چرخانده شود تا ترشحات جذب سواپ گردد سپس بدون تماس با سطح واژن سواپ باید خارج شده و در لوله درپوش­دار استریل قرار گیرد. سواپ باید فورا در محیط کشت مناسب کشت داده شود و یا به کمک محیط انتقالی به آزمایشگاه ارسال گردد. جهت تهیه گسترش مستقیم با سواپ استریل دیگری به روش ذکر شده نمونه­گیری صورت می­گیرد.

تـرشحـات واژن بـا استفاده از اسپیکـولوم (بـدون استفـاده از مواد Lubricant) و سواپ استریل از فـورنیکس خـلفـی گـرفته می­شود. نمونه با سه سوآپ گرفته می­شود، یکی را جهت تهیه گسترش مرطوب در لوله درپوش­دار محتوی سرم فیزیولوژی استریل قرار داده و دو تای دیگر جهت کشت و تهیه گسترش مستقیم مورد استفاده قرار می­گیرند.

در صورت مشکوک بودن به نایسریا نمونه پس از تهیه سریعا در دمای اتاق به آزمایشگاه ارسال می­شود.

سواپ­های آلژینات کلسیم و بعضی سواپ­های پنبه­ای مهار کننده نایسریا بوده، لذا بهتر است از سواپ داکرون یا ریون استفاده شود.