خانه > سرولوژی و ایمونولوژی > آزمايش آنتي هيو من گلو بو لين (كومبس رايت)
كومبس رايت

آزمايش آنتي هيو من گلو بو لين (كومبس رايت)

آزمايش آنتي هيو من گلو بو لين (( كومبس رايت )):

روش آزمايش : به منظور انجام اين آزمايش به ترتيب زير عمل مي شود :

  • رقتهاي سرم مورد آزمايش مشابه روش سرو گلوتيناسيون در لوله با سرم فيولوژي يا بافر فسفات با 2/7 = PH به حجم 5/0 ميلي ليتر تهيه شود .
  • آنتي ژن رايت به نسبت توصيه سازنده با سرم فيزیولوژي رقيق شود و سپس به حجم 5/0 ميلي ليتر به هر لوله اضافه گردد.
  • لوله ها را به مدت 24 ساعت در گرمخانه 37 درجه سانتيگراد قرار داده و پس از اين مدت نتيجه را قرائت نماييد .
  • پس از ثبت نتايج ، تمام لوله ها ئيكه داراي آگلو تيناسيون كامل يا جزيي باشند كنار گذاشته شود.
  • بقيه لوله ها را به مدت 10 دقيقه با دور 2000 در دقيقه سانتريفوژ نموده و مايع رويي را با دقت جدا نموده و دور بريزيد و رسوب را با يك ميلي ليتر بافر فسفات يا سرم فيزیولوژي مخلوط و مجددا سانتريفوژ كنيد .
  • مرحله سانتريفوژ را 3 مرتبه تكرار نماييد .
  • رسوب نهايي را با 9/0 ميلي ليتر بافر فسفات يا سرم فيزیولوژي و 1/0 ميلي ليتر آنتي هيومن گلوبولين مخلوط و به مدت 24 ساعت در گرمخانه 37 درجه قرار دهيد .
  • پس از انقضاي زمان مذكور نتايج واكنش را قرائت كنيد .

در بروسلوز مزمن و طولاني ممكن است IgM ديگر توليد نشوند و آنتي بادي IgG و كلاس هاي IgG1 و IgG2 كه بيش از 80% IgG موجود را تشكيل مي دهد نيز سنتز نگردد. و تنها آنتي بادي ضد بروسلايي موجود شامل IgG3و IgG4 باشد كه از نظر كمي و كيفي خيلي ضعيفتر از IgG1 و IgG2 و IgM ضد بروسلايي واكنش مي دهند . توضيح اينكه اين آنتي بادي ها در تست رايت نتيجه منفي كاذب بوجود مي آورند ولي در صورت افزودن آنتي هيومن گلوبولين و انجام تست كومبس رايت نتيجه مثبت حاصل خواهد شد و در تست كومبس رايت تيتر قابل ارزش 40/1 به بالا مي باشد و اگر علامتي از نظر بيماري نيز مشاهده شود نتيجه را با ارزش تر مي نمايد.

 

(( طرز تهيه بافر فسفات با 2/7=PH و غلظت ده برابر بدين ترتيب است ))

1- فسفات مونو سديك با دو ملكول آب =g 03/2

2- فسفات دي سديك بدون آب = g 36/12

3- نمك طعام = g 80

را در يك ظرف يك ليتري ريخته و حجم مي رسانيم و در موقع مصرف 1:10 رقيق مي كنيم .

لازم به توضيح است براي تشخيص آزمايشگاهي بروسلوز آزمايشهاي مختلفي با حساسيتهاي گوناگون به نامهاي آزمون ثبوت مكمل ، آزمون هماگلوتيناسيون غير مستقيم، آزمونهاي ايمونواسي و روش الكتروفورز counter-current ((CIEP نيز انجام مي گيرد.