آزمایش مونونوکلئوز عفونی

تشخیص مونونوکلئوز عفونی
Mono Test
سرم افراد مبتلا به مونونوکلئوزعفونی دارای آنتی بادیهایی هستند که باعث آگلوتیناسیون برخی از گلبولهای سرخ می شوند.

مراحل کار

تمام محلول ها ومعرف ها در جعبه کیت موجود هستند..
یک اسلاید سفید رنگ اماده کنید
یک قطره کنترل مثبت ویک قطره کنترل منفی ویک قطره نمونه سرم رقیق نشده را روی اسلاید قرار دهید·

ظرف محتوی معرف 1( سلولهای نشانگر) را به طور ملایم به هم زده وبعد از یکنواخت شدن یک قطره از آن را روی هرکدام نمونه ها بریزید و پس از مصرف در معرفهارا محکم بسته وبه طور ایستاده در جعبه قرار دهید·
حال با استفاده از اپلیکاتور قطره ها باهم مخلوط کنید
اسلاید را به طور ملایم به مدت دو دقیقه به صورت دورانی با دست ویا روتاتور حرکت داده ودر طول این مدت سلولها راازنظر هما گلوتیناسیون بررسی کنید
بهتراست دور دوتاتور 100-80RPMبرای دو دقیقه باشد
خواندن تست

واکنش منفی :سوسپانسیون همگن بدون آگلوتیناسیون
واکنش مثبت : آگلوتیناسیون مشخص با میزانهای مختلف
نتیجه منفی احتمال مونو کلئوز عفونی را از بین می برد.
نتیجه مثبت تقریبا بطور حتم نشانگر مونو نوکلئوز عفونی است که باید سرم را به نسبت های 2/1 و 6/1 و8/1 و .. رقیق کرده و تست را بصورتی که توضیح داده شدتکرار کرد…