آزمایش ASO

تست ASO

تست گلودرد استرپتوکوکی
عامل این بیماری باکتری استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A میباشد.
در سرولوژی معمولا و در اکثر موارد  از تست سریع برای تشخیص گلودرد استرپتوکوکی استفاده میشود. این تست انتی بادی ضد اگزوتوکسینی به اسم SO که ASO نامیده میشود را جستجو میکند.

روش انجام آزمایش

قبل از مصرف معرف ها و کنترل ها آنها را به دمای محیط برسانید
به هنگام مصرف سوسپانسیون لاتکس ASO ، آن را به خوبی تکان دهید تا به صورت هوموژن در آید.
در این روش هیچ نیازی به رقیق کردن سرم نمی باشد.

روی یک اسلاید سیاه رنگ یک قطره از کنترل مثبت را در دایره شماره ۱ و یک قطره از کنترل منفی را در دایره شماره ۲ بریزید و در  دایره شماره ۳ یک قطره از سرم بیمار قرار دهید.
یک قطره سوسپانسیون لاتکس ASO را به هر دایره اضافه نموده و با اپلیکاتور قطرات سرم ولاتکس را مخلوط نموده، و در سطح دایره پخش نمائید.
بلافاصله اسلاید را با حرکت دورانی دست یا روتاتوربه مدت ۲ دقیقه بچرخانید.

اگر اگلوتیناسیون مشاهده نشد:منفی است و بدین شکل گزارش میکنیم:
ASO=100 todd

اگر اگلوتیناسیون مشاهده شد باید تیتر ان را تعیین کنیم.

تعیین تیتر ASO

یک اسلاید سیاه رنگ اماده میکنیم
روی هر یک از خانه های ۱و ۲و۳و۴ مقدار ۵۰ لاندا سرم فیزیولوژی میریزیم.
حال به خانه شماره ۱ مقدار ۵۰ لاندا سرم بیمار اضافه میکنیم و انرا با سرم فیزیولوژی خوب مخلوط میکنیم.
سپس با سمپلر ۵۰ مقدار ۵۰ لاندا را از خانه ۱ برداشته و روی خانه ۲ میریزیم
سپس از ۲ به ۳
سپس از ۳ به ۴٫٫٫
سپس ۵۰ لاندا از خانه ۴ را دور میریزیم.
حال به تمام خانه ها ۵۰ لاندا محلول ASOاضافه میکنیم.
۵ دقیقه اسلاید را روی شیکر قرار میدهیم

تیتر در اخرین خانه ای است  که در ان اگلوتیناسیون مشاهده شده است.
تیتر خانه اول:۴۰۰
خانه دوم:۸۰۰
خانه سوم:۱۶۰۰
خانه چهارم:۳۲۰۰
واحد اش:todd

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده