تستهای ایمنولوژی تشخیص لوپوس

تستهای ایمنولوژی تشخیص لوپوس

تست(ANA( Antinuclear antibody :

درحال حاضربدليل حساسيت بالايي که این تست دارد (95 %) بهترين آزمايش براي رد SLE يا اساساً بيماريهاي روماتيسمال اتوايميون است. بعبارت ديگر، اگر جواب ANA منفي باشد خيال پزشک 100% راحت است که بيمار لوپوس ندارد. اتفاقا” اگر ANA مثبت بود بايد بدنبال ساير علائم آزمايشگاهي باشيم زيرا در خيلي از بيماريهاي روماتوئيدي ، 5% افراد سالم ، حدود 60% سالمندان بخصوص زنان بالاي 65 سال ، منو نوکلئوز عفوني ، عفونت مزمني که تشخيص داده نشده است ، مصرف برخي داروها مانند هيدرالازين ، ايزونيازيد، کلرپرومازين وحتي افراد فاميل مبتلا به SLE و… ANA بطور کاذب مثبت ميشود.

اگر تيترANA بالاي 320 بود بايد شديدا به درگيري بيمار با لوپوس يا اختلال ديگري که با لوپوس مرتبط است مشکوک شد.

تستdouble-stranded anti-DNA test :

آزمايش Anti DNA يکي از بهترين و رايجترين تست ها براي پيگيري درمان بيماران مبتلا به SLE ميباشد.اين آنتي بادي در 65 تا 85 درصد بيماران SLE فعال ديده شده است و بقدري اختصاصي است که بندرت در ساير بيماريها يافت ميگردد بطوريکه تيتر بالاي آن از خصوصيات SLEاست و بلافاصله پس از درمان موفق، ميزان تيترAnti DNA کاهش مي يابد و چنانچه تيتر آن مجددا بالا رفت بايد بطور جدي به فعاليت مجدد بيماري علي الخصوص حملات گلومرولونفريتي آن شک کرد.

ازمايشاتی همچون Anti DNA پوشش مناسبي براي کشف مثبت کاذب بودن ANA بوجود آورده اند. به عبارت ديگر چنانچه تيترANA بالاي 160 بود ميتوان يکي از آزمايشات خط دوم همچون Anti DNA، آنتي بادي اسميت ، آنتي بادي هاي شوگرن ، آنتي بادي فسفوليپيد و… و يا اندازه گيري اجزا کمپلمان مانند C3 ،CH50 و بويژه C4 را انجام داد تا بطور قاطع نتيجه مثبت ANA را رد يا تاييد گردد.
وضعيت ساير تستهاي روتين در SLE:

دربيماران مبتلا به SLE ، به علت حضور آنتی بادی ها آنمي هموليتيک اتوايميون نیز به وجود می آید. و در نتیجه ممکن است بدليل وجود خونريزي در بيماران، آنمي فقر آهن هم ديده شود.ESR وCRP در اين بيماران افزايش خواهد داشت. درحدود 20% ازبيماران،VDRL بطور کاذب مثبت خواهد شد

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده