تیتراسیون آنتی A

تیتراسیون آنتی A:

۱- ابتدا ۱۱ لوله آزمایش را در جا لوله قرار داده و به ترتیب از شماره ۱ تا ۱۱ شماره گذاری میکنیم .
۲- به تمامی لوله ها به غیر از لوله شماره ۱ یک حجم از سرم فیزیولوژی ( نرمال سالین ) معادل ۱۰۰ میکرولیتر اضافه میکنیم .
۳- یگ حجم از آنتی سرم A‌معادل ۱۰۰ میکرولیتر روی لوله های شماره ۱ و ۲ اضافه میکنیم .
۴- لوله ۲ رابه آرامی مخلوط کرده ویک حجم از محتوای آنرا به لوله شماره ۳ انتقال میدهیم .
۵- پس از مخلوط کردن لوله شمدره ۳ به آرامی یک حجم از لوله شماره ۳ برداشته وبه لوله شماره ۴ انتقال داده و این عمل را تا لوله شماره ۱۱ دامه میدهیم . لوله شماره ۱۱ را نیز مخلوط کرده و یک حجم از آنرا برداشته و دور میریزیم .
۶- پس از انجام مراحل فوق رقت های از ۱تا ۱۰۲۴ از آنتی سرم مربوطه به دست می آید .
۷- سپس به تمامی لوله هاریک حجم۱۰۰ لاندا از سوسپانسیون A cell اضافه میکنیم .
۸- لوله ها را به مدت ۴۵-۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار میدهیم
۹- لوله هارا به مدت ۴۵-۳۰ ثانیه سروفیوژ میکنیم .
۱۰- نتایج لوله هار ا با دقت به نحوه درجه بندی واکنش ها قرائت میکنیم .
۱۱- آخرین لوله ای را که دارای واکنش +۱میباشد انتخاب میکنیم .
۱۲- لوله انتخاب شده را به عنوان تیتر آنتی سرم مربوطه در سرم تیتراسیون آنتی سرم گروه خون های ثبت میکنیم.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]