طرز تهیه گلبولهای حساس

طرز تهیه گلبولهای حساس:برای ارزیابی فعال بودن AHG( آنتی هیومن گلبولین ) و اطمینان از اینکه خنثی نشده است بایستی آنرا با گلبول حساس امتحان کرد .برای تهیه گلبولهای حساس یا چک سل به IgG درآزمایشگاه میتوان گلبولهای قرمز ی که RHمثبت هستند را با Anti-D‌آغشته کرد .

برای این کار رقت های مختلف Anti-D را بصورت یک به دو ، یک به چهار ،یک به هشت و……..تهیه کرده و به هر لوله که محتوی ۴ قطره Anti-D با رقت های مختلف فوق است ،۲ قطره از سوسپانسیون گروه خون RH مثبت اضافه میشود . (استفاده از هر گروه مثبت ازسیستم ABO‌بلا مانع است ) .

لوله های آزمایش را به مدت ۲۰ دقیقه در ۳۷ درجه سانتیگراد نگهداری کرده و سپس سانتریفوژ میکنیم و از نظر آگلوتیناسیون بررسی میکنیم .آخرین لوله ای که آگلوتیناسیون میکروسکوپی در آن مشاهده میشود برابر با عیار یا تیتر Anti-D است و عدم مشاهده آگلوتیناسیون در لوله های بعدی بیانگر آغشتگی آنها با Anti-D است .

محتوای لوله ای را که دارای واکنش Ag-Ab‌بصورت آغشتگی است را ۳تا۴ بار با سرم فیزیولوژی شستشو داده و به آن AHG‌اضافه میکنیم . هنگامیکه واکنش AHG با گلبول قرمز با در جه +۲ مثبت شود رقت Anti-D به کار برده را که باعث آغشتگی با درجه +۲ شده است را یادداشت کرده وبرای تهیه گلبولهای حساس از آن استفاده میکنیم بدین ترتیب که اگر برای مثال در آزمون فوق Anti-D در رقت یک به ۶۴ باعث آغشتگی کلبولهای قرمز با درجه +۲ شده در یک لوله آزمایش به نسبت دو حجم Anti-D با رقت یک به ۶۴ و یک حجم از سوسپانسیــون ۲-۵% گلبول قرمز RH‌مثبت را به مدت ۳۰ دقیقه د ر۳۷ درجه سانتیگراد نگهداری کرده سپس محتوای لوله را ۳تا ۴ بار شستشو داده و از آن بعنوان گلبولهای حساس استفاده میکنیم .

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]