معماری

آزمایش ASO

تست ASO

تست گلودرد استرپتوکوکی
عامل این بیماری باکتری استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A میباشد.
در سرولوژی معمولا و در اکثر موارد  از تست سریع برای تشخیص گلودرد استرپتوکوکی استفاده میشود. این تست انتی بادی ضد اگزوتوکسینی به اسم SO که ASO نامیده میشود را جستجو میکند.

روش انجام آزمایش

قبل از مصرف معرف ها و كنترل ها آنها را به دماي محيط برسانيد
به هنگام مصرف سوسپانسيون لاتكس ASO ، آن را به خوبي تكان دهيد تا به صورت هوموژن در آيد.
در اين روش هيچ نيازي به رقيق كردن سرم نمي باشد.

روی یک اسلاید سیاه رنگ يك قطره از كنترل مثبت را در دايره شماره 1 و يك قطره از كنترل منفي را در دايره شماره 2 بريزيد و در  دايره شماره 3 یك قطره از سرم بيمار قرار دهيد.
يك قطره سوسپانسيون لاتكس ASO را به هر دايره اضافه نموده و با اپليكاتور قطرات سرم ولاتكس را مخلوط نموده، و در سطح دايره پخش نمائيد.
بلافاصله اسلايد را با حركت دوراني دست يا روتاتوربه مدت 2 دقيقه بچرخانيد.

اگر اگلوتیناسیون مشاهده نشد:منفی است و بدین شکل گزارش میکنیم:
ASO=100 todd

اگر اگلوتیناسیون مشاهده شد باید تیتر ان را تعیین کنیم.

تعیین تیتر ASO

یک اسلاید سیاه رنگ اماده میکنیم
روی هر یک از خانه های 1و 2و3و4 مقدار 50 لاندا سرم فیزیولوژی میریزیم.
حال به خانه شماره 1 مقدار 50 لاندا سرم بیمار اضافه میکنیم و انرا با سرم فیزیولوژی خوب مخلوط میکنیم.
سپس با سمپلر 50 مقدار 50 لاندا را از خانه 1 برداشته و روی خانه 2 میریزیم
سپس از 2 به 3
سپس از 3 به 4…
سپس 50 لاندا از خانه 4 را دور میریزیم.
حال به تمام خانه ها 50 لاندا محلول ASOاضافه میکنیم.
5 دقیقه اسلاید را روی شیکر قرار میدهیم

تیتر در اخرین خانه ای است  که در ان اگلوتیناسیون مشاهده شده است.
تیتر خانه اول:400
خانه دوم:800
خانه سوم:1600
خانه چهارم:3200
واحد اش:todd

پاسخ دهید