معماری

آزمایش RF

آزمایش RF
در سرم ۸۰ درصد افراد مبتلا به آرتریت روماتویید یک اتوانتی بادی از کلاس Ig M علیه قسمت Fc انتی بادی Ig G شخص یافت میشود که به آن فاکتور روماتوییدی(RF)میگویند.

اساس آزمایش
تعیین وجود یا عدم وجود RF در سرم بیماران میباشد.

تست RF به روش اگلوتیناسیون (ازمایش RA-latex)
اساس ازمایش آگلوتیناسیون پاسیو معکوس می باشد.

نمونه های مورد ازمایش
سرم تازه یا شفاف
از پلاسما نمی توان استفاده کرد
سرم های لیپمیک یا الودگی های میکروبی ممکن است باعث جواب غلط شوند.

معرف های موجود در کیت R.A latex:

سرم فیزیولوژی برای رقیق کردن سرم.
ذرات لاتکس که برروی انها Ig G ی انسانی و یا خرگوشی سوار شده
کنترل مثبت
کنترل منفی

ازمایش در دو مرحله کیفی و کمی انجام میشود. کیفی برای وجود RF و کمی برای تعیین تیتر ان در سرم.

روش کیفی

یک سی سی سرم فیزیولوژی را در لوله ازمایش ریخته و به ان 50 لاندا نمونه سرمی اضافه کنید.(رقت یک به بیست)
کنترل های مثبت و منفی نیاز به رقیق کردن ندارند.
50 لاندا از نمونه سرمی رقیق شده و یک قطره از کنترل های مثبت و منفی را به طور جداگانه در وسط دایره های ۱ و ۲و ۳  اسلاید زمینه سیاه قرار داده و یک قطره از سوسپانسیون لاتکس  RFرا در کنار انها بچکانید.
با استفاده از همزن پلاستیکی قطرات را مخلوط نموده و در سطح دایره ها پخش نمایید.
اسلاید را به طور دورانی به مدت دو دقیقه حرکت دهید.
میزان اگلوتیناسیون را به این صورت گزارش کنید:
اگلوتیناسیون درشت+++   RF مثبت
اگلوتیاناسیون متوسط++  مثبت متوسط
اگلوتیناسیون ریز +  مثبت ضعیف
بدون اگلوتیناسیون(سوسپانسیون یکنواخت و شیری رنگ) :   RF منفی

روش کمی :
برای هر نمونه سرمی شش عدد لوله ازمایش شماره گذاری کنید.
به همه لوله ها ۵۰ لاندا سرم فیزیولوژی میریزیم.
به لوله شماره یک, ۵۰ لاندا سرم بیمار اضافه کنید.
۵۰ لاندا از محلول لوله شماره یک را به لوله شماره دو اضافه کنید و بعد از مخلوط کردن این عمل را برای لوله های دیگر تکرار کنید. (دو به سه و ..)
در اخر ۵۰لاندا از لوله۶ اوت کنید.(دور بریزید)
در مرحله اخربه تمام لوله ها یک قطره محلول rf اضافه میکنیم.
لوله ها را 3 دقیقه روی شیکر قرار میدهیم.
حال هرکدام از نمونه های رقیق شده را براساس روش کیفی بررسی کنید.

اخرین رقتی از سرم که واکنش اگلوتیناسیون در آن قابل مشاهده شد به عنوان تیتر فاکتور روماتوییدی گزارش می شود.
رقت لوله ها 1/2..1/4…1/8 و…خواهد بود

پاسخ دهید