مرور برچسب

آزمايش كرايوگلوبولين

اهميت باليني و يافته هاي آزمايشگاهي در كرايوگلوبولينمي

ايمونوگلوبولین هايی که در سرما )حرارت زير 73 درجه( رسوب می کنند را کرايوگلوبولین گويند. رسوب سرمايی ايمونوگلوبولین ها وابسته به درجه حرارت، پ هاش، قدرت يونی و ساختار آنها می باشد. کرايوگلوبولین براساس نوع ايمونوگلوبولین به سه دسته تقسیم بندی می شود. تايپ يک شامل رسوب کرايوگلوبولین های منوکلونال است که مقدار آنها >5mg/cc بوده و در اختلالات…
ادامه مطلب ...