مرور برچسب

آزمایش

اندازه گیری hba1c به روش lplc

اندازه‌گیری HbA1c در نمونه‌های Dried Blood Spot) DBS) به روش LPLC با استفاده از دستگاه DS5   خلاصه کنترل مناسب و به موقع دیابت به میزان زیادی مانع بروز عوارض ناشی از آن و ایجاد بیماری و ناتوانی در فرد می‌گردد، لذا به منظور نظارت بر دیابت فرد و کمک به تصمیم‌گیری‌های درمانی، میزان گلوکز و HbA1c اندازه‌گیری می‌شود این تست جهت ارزیابی کیفیت کنترل…
ادامه مطلب ...