مرور برچسب

آزمایش تعیین وزن مخصوص حقیقی خاک

گزارش کار محاسبه وزن مخصوص خاک در محل

محاسبه وزن مخصوص خاک در محل.وزن مخصوص خشک خاک عبارت از نسبت وزن مخصوص مرطوب خاک در محل به در صد رطوبت همان خاک به اضافه ۱ است  با تعیین وزن مخصوص خشک خاک می توان با انجام آزمایش تراکم  ( برای به د ست آوردن  نسبت  کوبید گی)  در آزمایشگاه میزان قابلیت کوبیدگی خاک را درمحل بدست آورد. نسبت کوبید گی از تقسیم وزن مخصوص خشک خاک در سایت به وزن مخصوص خشک …
ادامه مطلب ...